СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

fizvosp
muzped
NN Istoria
pedagogika
fizmat
estfuck
filfuck

Правила прийому

Прийом на навчання до СумДПУ імені А.С. Макаренка

іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня
  1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року
  № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
  25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 та від 11.08.2017 року №1167).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до СумДПУ імені А.С. Макаренка на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до СумДПУ імені А.С. Макаренка за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися СумДПУ
імені А.С. Макаренка:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XV Умов прийому, для прийому таких іноземців не застосовуються.

СумДПУ імені А.С. Макаренка обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами комплексної співбесіди з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 1. Іноземці та особи без громадянства подають до університету такі документи:

-   заяву-анкету;

-   оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

-   оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

-   медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

-   копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

-   дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

-   6 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

-   копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до СумДПУ імені А.С. Макаренка України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Вимоги щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування визначаються Приймальною комісією СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 3. Документи, зазначені в пункті 4 цього розділу, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання до університету іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка відраховує такого іноземця.

 1. Іноземці та особи без громадянства зараховуються в межах ліцензованого обсягу до СумДПУ імені А.С. Макаренка за результатами комплексної співбесіди з профільного предмету та російської (української) мови на підставі укладеного договору. Іноземці, які вступають на перший курс після закінчення підготовчих відділень для іноземних громадян для вступу у заклади вищої освіти України, зараховуються без співбесіди за спеціальністю, що відповідає профілю сертифікату про закінчення підготовчого факультету (відділення).
 2. Поновлення та переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу навчального закладу.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до СумДПУ імені А.С. Макаренка користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до СумДПУ
  імені А.С. Макаренка за правилами, передбаченими цими Правилами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Умов, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

Меню