Previous Next

Засідання групи забезпечення ОПП Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня

Перегляди: 145

12 січня 2021 року відбулося засідання групи забезпечення освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Під час засідання відбулося обговорення сильних і слабких сторін ОПП. Члени групи забезпечення ОПП наголосили на необхідності інтенсифікувати роботу з участі здобувачів освіти у програмах академічної мобільності; активізувати участь студентів у конкурсах науково-дослідних робіт. Окреслили перспективи розвитку ОПП Середня освіта (Українська мова і література) упродовж найближчих 3 років, зокрема: удосконалення ОПП через урахування загальних і професійних компетентностей учителя, визначених Професійним стандартом учителя (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2736 від 23.12.2020 р.); урахування сучасних тенденцій розвитку педагогічної науки та освітніх тенденцій, а також оновлення змісту дисциплін загальної та професійної підготовки, перегляд та вдосконалення змісту вибіркової частини ОПП; удосконалення механізмів залучення до неформальної освіти професіоналів-практиків, експертів, представників роботодавців з метою створення професійно-орієнтованого освітнього середовища; посилення інтернаціоналізації діяльності ЗВО, активізація академічної мобільності науково-педагогічних працівників, інтенсифікація публікацій у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science та ін.

Надрукувати