Центр забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка (далі - Центр) є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і не має статусу юридичної особи.

Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативними актами з питань освіти, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Колективним договором, рішеннями вченої ради університету, наказами і розпорядженнями ректора, цим Положенням.

До основних завдань та функцій Центру належать:

 • Формування політики гарантії забезпечення якості освіти в Університеті;
 • Побудова ефективної структури управління щодо надання якісних освітніх послуг в Університеті через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності та забезпечення принципу академічної доброчесності;
 • Побудова вдосконаленого відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного простору, в якому відбувається інформаційний обмін в університеті щодо усіх видів та результатів моніторингу через інформаційні ресурси Університету з метою формування компонентів культури якості вищої освіти;
 • Безперервний та систематичний моніторинг якості освітніх послуг відповідно до розроблених та затверджених показників у відповідності до міжнародного стандарту ISO 9001-2015;
 • Вивчення та впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності, через внутрішні аудити якості, системи ранжування, ґрунтуючись на досвіді вітчизняних та міжнародних освітніх установ, діяльність яких спрямована на систематичне поліпшення якості, з метою інтеграції навчального закладу до світового освітнього простору;
 • Розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті;
 • Здійснення аналізу стану внутрішньої якості освітньої діяльності в Університеті;
 • Здійснення внутрішньої експертизи проєкту освітніх програм на етапі їх започаткування;
 • Здійснення систематичного моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, а також моніторингу наявності ресурсів для організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових освітнього процесу;
 • Сприяння формуванню академічної доброчесності в університеті;
 • Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти;
 • Організація та участь у проведенні вибіркового контролю якості з поточних результатів навчання студентів (упродовж семестру, в якому вивчається дисципліна), так і залишкових знань студентів, що проводиться у формі ректорських контрольних робіт;
 • Розробка (спільно з кафедрами університету) пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання кожного об’єкту моніторингу у відповідності до існуючих стандартів і моделей якості;
 • Організація і здійснення моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності за такими напрямами: якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників); якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів; кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників); якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).
 • Організація опитувань (анкетувань, оцінювань, тощо) випускників Університету, представників роботодавців з питань якості освітніх програм та підготовленості фахівців до професійної діяльності;
 • Залучення внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін до спільної роботи із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (створення комісій, залучення рецензентів, проведення конференцій, шкіл, семінарів, зустрічей і нарад, тощо);
 • Організація та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень стейкхолдерів, а саме: цільових груп абітурієнтів, батьків, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності;
 • Аналіз та поширення передового досвіду вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти;
 • Координація роботи структурних підрозділів Університету з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • Інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти та освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
 • Підготовка пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті;

Забезпечення функціонування сторінки Центру на сайті СумДПУ  імені А.С. Макаренка.

Ми у Facebook