Previous Next

Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті

12 грудня 2019 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Організатор – кафедра української мови і літератури педуніверситету).

Мета заходу – взаємообмін досвідом щодо викладання української, іноземної мови, гуманітаристики у вищих навчальних закладах в Україні і за кордоном на інноваційних засадах; обговорення актуальних проблем формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти, ефективного використання в освітньому процесі здобутків лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики.

Участь у роботі заходу взяли 150 науковців, викладачів коледжів та університетів зарубіжжя (Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Ланчжоуський університет (Китай); Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в Любліні (Польща)) та України (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.)

Відзначимо виступи, зокрема, таких учасників:

 • ПШЕНИЧНА Любов Василівна, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор "Ціннісні домінанти європейської освіти";
 • КУМЕДА Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) "Формування культуромовної особистості іноземного студента: з досвіду викладання української мови як іноземної у Словаччині";
 • СТАТІВКА Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Ланчжоуського університету (Китай) "Формування полікультурної мовної особистості студента засобами позааудиторної роботи";
 • ВОВК Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України "Мовна комунікація як чинник професійної мобільності педагога у вимірах пріоритетів Нової української школи";
 • КРАВЕЦЬ Лариса Вікторівна, доктор доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; професор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ "Духовна сутність рідної мови у творчості Т. Шевченка";
 • РУДЬ Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Український правопис: особливості нової редакції";
 • ЖУК Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти "Підготовка фахівця у вимірі особливостей покоління «Z» і «A»";
 • ПРОТОІЄРЕЙ Георгій, аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка "Компетентності у релігійній дидактиці: досвід Німеччини";
 • ВИСОЦЬКА Ольга Євгенівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» "Формування комунікативної компетентності викладача вищої школи в умовах неперервної освіти";
 • СЕМЕНОГ Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка "Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури в системі комунікативної взаємодії «Університет – школа»";
 • ЛЕВЕНОК Інна Сергіївна, аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка "Міжкультурний підхід до формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей";
 • ПОНОМАРЕНКО Наталія Петрівна, аспірантка кафедри української мови та літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка "Роль інноваційних методів навчання у формуванні мовленнєвої компетентності студентів спеціальності 061 Журналістика ЗВО І-ІІ р.а."

У перервах між виступами були представлені міжкафедральні проєкти:

 • творчий проект кафедри української мови і кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Українська мова у старших профільних класах»;
 • кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Українська мова у старшій школі» (кер. Л. Мацько, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України);
 • кафедрою української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету з пpоблем медіакомпетентності майбутнього учителя-філолога «Медіакультура вчителя» (кер. О. Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри);
 • кафедрою української літератури ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Українська мова і література в системі національної культури» (кер. Т. Пінчук, кандидат філологічних наук, професор);
 • кафедрою педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів» (кер. А. Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри);
 • Загальноукраїнським центром словникарства Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України з питань реалізації державної цільової програми, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя (кер. М. Надутенко, кандидат філологічних наук);
 • кафедрою базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету з питань допрофесійної підготовки обдарованої молоді (кер. О. Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри);
 • кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Наставництво в освіті дорослих» (кер. Л. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих член-кореспондент НАПН України);
 • відділом теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з актуальних проблем розвитку педагогічної майстерності (кер. О. Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу).

Учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях та майстер-класах.


Надрукувати   E-mail