Каталог вибіркових дисциплін

Освітній процес

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол № 8 від 27.02.2023 року

ОР БАКАЛАВР

Назва дисципліни  Кафедра Кредити
Літературне краєзнавство Української мови і літератури 4
Типологія помилок   4
Лінгвокультурологія   4
Фольклористика Сумщини   4
Національний код української літератури ХІХ століття   4
Українознавство   4
Мистецтво педагогічної (фахової) комунікації   4
Основи літературознавчих досліджень   4
Літературний текст у міжмистецькому діалозі   4
Література української діаспори   4
Основи аналізу художнього тексту   4
Сумщина діалектна: східнополіський аспект   4
Мультимедіа на уроках української мови   4
Медіаосвіта   4
Інноваційні технології вивчення української мови   4
Етнокультурні коди української поезії ІІ половини ХХ століття   4
Сучасна українська література   4
Історія українського мовознавства   4
Мовне родинознавство   4
Етнолінгводидактика   4
Український правопис: ретроспектива і сучасність   4
Соціолінгвістика і школа   4
Лінгводидактика в середніх класах   4
Риторика   4
Проблемні питання синтаксису   4
Український мовленнєвий етикет у професійній комунікації   4
Основи термінознавства   4
Медіалінгвістика   4
Цитування в науковому тексті   4
Новітні тенденції українського словотворення   4
Порівняльне літературознавство   4
Основи професійної комунікації   4
Мовленнєва діяльність на уроках української мови   4
Лінгводидактика   4
Теорія літератури   4
Сучасна жіноча проза   4
Лінгвістичне краєзнавство   4
Сучасна українська новелістика   4
Професійна термінологія у фаховій діяльності   4
Ділова українська мова   4
Культура мовлення вчителя   4
Практикум з української мови   4
Теорія і практика редагування    
Фахова та міжособистісна комунікація   4
Література Великобританії та США Англійської філології та лінгводидактики 4
Літературний аналіз англомовних творів епохи постмодернізму   4
Основи прикладної лінгвістики в освіті (англійською мовою)   4
Практикум з аудіювання та говоріння   4
Країнознавство Великобританії та США   4
Основи когнітивної теорії літератури (англійською мовою)   4
Синтаксис сучасної англійської мови   4
Спецкурс з практики усного та писемного англійського мовлення   12
Аналітичне читання англійською мовою   12
Практикум з письмового перекладу (англійська мова)   12
Основи англомовного академічного письма (англійською мовою)   12
Комунікактивно-орієнтовне навчання іноземних мов і культур   4
Інноваційні технології навчання іноземних мов   4
Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мов і культур   4
Основи академічної доброчесності   4
Сучасні форми та засоби організації процесу навчання іноземних мов і культур   4
Теоретичний курс з англійської мови   4
Країнознавство англомовних країн   4
Спецкурс з письмового перекладу (англійська мова)   4
Сучасні підходи у навчанні іноземних мов і культур   4
Історія англійської культури   4
Основи побудови публічного виступу   4
Англійська мова для викладання та навчання   4
Практична граматика англійської мови   4
Риторика англійського мовлення   20
Основи англомовної граматики   20
Читання та інтерпретація англомовних медійних текстів   20
Аналітичне читання англійською мовою   20
Комунікативна граматика англійської мови   4
Галузева англійська мова   4
Історія англійської мови   4
Риторика англійського мовлення   4
Читання та інтерпретація англомовних медійних текстів   4
Фольклор Іноземних мов 4
Фольклор Сумщини   4
Вступ до слов'янської філології   4
Старослов’янська мова   4
Зарубіжна література для дітей та юнацтва   4
Основи сучасної лексикографії   4
Практикум розвитку мовлення   4
Практичне літературознавство   4
Зарубіжна література в культурологічному вимірі   4
Методика роботи з поетичними творами зарубіжної літератури   4
Література російського зарубіжжя   4
Художні пошуки і традиції в сучасній поезії   4
Загальне мовознавство   4
Новітня зарубіжна література   4
Російська мова (для іноземних студентів) Просунутий етап   4
Російська мова (для іноземних студентів) Заключний етап   8
Зарубіжна літературатурна критика   4
Соціолінгвістика   4
Лінгвістична сематика   4
Порівняльна граматика східнослов'янських мов   4
Бароковий дискурс у зарубіжній літературі   4
Сучасна українська література   4
Україна у творчості зарубіжних письменників   4
Основи теорії комунікації   4
Практичний курс російської мови   8
"Жіноча поезія" в контексті літератури Срібної доби   4
Нобелівські лауреати в галузі літератури, пов'язані з Україною   4
Жанр епістолярного роману в зарубіжній літературі ХVIII-ХІХ століть   4
Зарубіжна література в системі мистецтв   4
Сучасні інформаційні технології в літературознавстві   4
Стилістика російської мови   4
Практична стилістика та редагування   4
Риторика   4
Культура російського мовлення   4
Національні та інонаціональні традиції в сучасній російській прозі   4
Історія лінгвістичних учень   4
Узагальнювальний курс сучасної російської літературної мови   4
Літературна герменевтика   4
Літературний процес і проблеми глобалізації   4
Актуальні проблеми сучасного синтаксису   8
Теорія літератури   4
Актуальні проблеми сучасної морфології   8
Історія російської мови   4
Тенденції розвитку російської літератури кінець ХХ- початок ХХІ століття   4
Методика аналізу прозових творів зарубіжної літератури   4
Англійська мова для вчителя-словесника   12
Англійська мова для професійної комунікації   12
Практичний курс англійської мови   12
Вступ до професійної комунікації   12
Практикум з англійської мови   12
Практикум з англійської мови для вчителя-словесника   12
Основи перекладу   12
Практичний курс перекладу   12
Теоретичні та практичні основи перекладу   12
Латинська мова Теорії та практики романо-германських мов 4
Вступ до загального мовознавства   4
Іспанська мова, рівень А1-А2   4
Соціолекти: сленг, жаргон, арго   4
Історія французької мови   4
Метод драматизації та пісенний матеріал у навчанні французької мови   4
Регіональні варіанти сучасної французької мови   4
Література Франції   4
Література франкомовних країн   4
Лінгвістичний аналіз тексту   4
Особливості літературного процесу Франції   4
Країнознавство Франції   4
Країнознавство франкомовних країн   4
Французька ідентичність крізь призму лінгвокультурології   4
Французька культура кінця ХХ початку ХХІ століття   4
Аналітичне читання французькою мовою   12
Аудіовізуальні документи у навчанні французької мови   12
Спецкурс з граматики французької мови   12
Французький кіноматограф крізь призму лінгводидактики   12
Практична граматика французької мови   4
Основи аналітичного письма французькою мовою, орфографії та пунктуації   4
Усна та писемна комунікація французькою мовою   4
Французька мова та цифрові технології в освіті   4
Аналітичне читання французькою мовою   20
Практична граматика французької мови   20
Усна та писемна комунікація французькою мовою   20
Французька мова та цифрові технології в освіті   20
Теоретичний курс з французької мови   4
Основи міжкультурної комунікації   4
Типологія французької та української мови   4
Історія німецької мови   4
Вступ до дидактики німецької мови   4
Корективний курс практичної граматики німецької мови   4
Корективний курс практичної фонетики німецької мови   4
Література Німеччини   4
Література німецькомовних країн   4
Особливості літератрурного процесу у культурі німецькомовних країн   4
Спецкурс з літератури країни основної мови (німецької)   4
Країнознавство Німеччини   4
Країнознавство німецькомовних країн   4
Лінгвокраїнознавство Німеччини   4
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн   4
Аналітичне читання німецькою мовою   12
Вчимося навчати німецької   12
Компетентності усного та писемного мовлення   12
Компетентності читання німецькою мовою та медитації   12
Практична граматика німецької мови   4
ЕОР та медіадидактика у навчанні німецької мови   4
Німецькомовні мовні компетентності та їх формування   4
Підготовка до педагогічної практики   4
Аналітичне читання німецькою мовою   20
Ділова комунікація німецькою мовою   20
Аналітичне читання німецькомовних медійних текстів   20
Аналітичне читання німецькомовних художніх творів   20
Теоретичний курс з німецької мови   4
Філологічний аналіз тексту   4
Типологія німецької та української мов   4
Лінгвокультурологічні особливості Франції   4
Французька мова (А1-А2)   4
Французька мова (А2-В1)   4
Французька мова (В1-В2)   4
Вибрані питання методики навчання математики (друга спеціальність) Математики, фізики та методики їх навчання 4
Вибрані питання алгебри та геометрії   4
Вибрані питання сучасної алгебри   4
Вибрані питання вищої алгебри   4
Вибрані питання елементарної математики   4
Вибрані питання математичного програмування   4
Вибрані питання методів зображень (метод основної площини, метод Монжа,.....)   4
Вибрані питання теорії аналітичних функцій   4
Вибрані питання теорії функцій дійсної змінної: [1-2 курс][4 курс]   4
Вибрані питання теорії ігор   4
Вибрані питання теорії чисел   4
Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики (друга спеціальність)   4
Вибрані питання шкільного курсу математики   4
Вибрані питання дискретної математики   4
Вибрані питання математичного аналізу (друга спеціальність)   4
Вибрані питання методики навчання математики   4
Дискретна математика   4
Диференціальна геометрія та топологія   4
Диференціальні та інтегральні рівняння (друга спеціальність)   4
Евристика у навчанні математики (основна школа)   4
Евристика   4
Елементи теорії аналітичних функцій   4
Елементи різницевого числення   4
Елементи теорії груп, кілець, полів   4
Елементи теорії множини   4
Елементи вищої аглебри   4
Елементи методів зображень   4
Історія математики   4
Інфографіка в роботі вчителя математики   4
Інформаційні технології в освітньому просторі нової української школи   4
Математичне моделювання та теорія ігор   4
Математичне програмування   4
Методика позакласної роботи з математики (основна школа)   4
Методики роботи з обдарованими учнями (математика,основна школа)   4
Методи математичного аналізу в інформатиці   4
Методи наукових досліджень   4
Наближені методи в математичному аналізі   4
Навчання математики з комп’ютерною підтримкою (основна школа)   4
Основи геометрії   4
Операційне числення та його застосування   4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики (поглиблене вивчення,осн.школа)   4
Практикум з розв"язування задач шкільного курсу математики   4
Практикум з розв'язування олімпіадних задач (основна школа)   4
Практикум з розв"язування задач з математики (друга спеціальність)   4
Проектна діяльність на уроках математики   4
Позакласна робота з математики (базова школа)   4
Прикладний функціональний аналіз   4
Розвиток математичних здібностей учнів базової школи   4
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики в умовах НУШ   4
Система підготовки до участі в математичних змаганнях (основна школа)   4
Створення та використання візуальних моделей у роботі вчителя   4
Теорія ймовірностей та математична статистика (друга спеціальність)   4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу в економіці   4
Теоретичні та прикладні аспекти математичного аналізу   4
Теорія графів та її застосування   4
Цифрові технології у професійній діяльності бакалавра середньої школи   4
Цифрові технології для навчання математики у 5-6 класах у Новій українській школі   4
Цифрові технології для вчителя геометрії   4
Шкільний курс алгебри (старша школа)   4
Шкільний курс алгебри (основна школа)   4
Шкільний курс геометрії (основна школа)   4
Шкільний курс геометрії (старша школа)   4
Шкільний курс математики   4
Шкільний курс математики (друга спеціальність)   4
Функціональний аналіз   4
Вибрані питання шкільного курсу фізики   4
Вибрані розділи фізики   4
Диференціальні та інтегральні рівняння в фізиці   4
Лабораторний практикум з молекулярної фізики   4
Математичний аналіз в фізиці   4
Основи біофізики   4
Практикум розв’язування задач з фізики   4
Теорія ймовірностей та математична статистика в курсі фізики   4
Теорія ймовірностей як основа статистичної фізики   4
Історичні аспекти фізики   4
Математичний апарат в фізиці   4
Математичні методи фізики   4
Охорона праці   4
Охорона праці в галузі   4
Теоретичні основи шкільного курсу фізики   4
Фізичні аспекти екології   4
Вибрані питання класичної механіки   4
Лабораторний практикум з оптики   4
Основи класичної механіки   4
Основи механіки суцільних середовищ   4
Основи релятивістської механіки   4
Спеціальні питання теоретичної фізики   4
Лабораторний практикум з атомної та ядерної фізики   4
Лабораторний практикум з квантової фізики   4
Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики   4
Основи енергозбереження   4
Радіація і людина   4
Спеціальна методика навчання фізики   4
Спеціальний практикум з дослідження структури речовини   4
Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту   4
Технології навчання фізики у ЗЗСО   4
Астрономія   4
Астрофізика   4
Основи сучасної електроніки   4
Радіоелектроніка   4
Сучасні космічні дослідження   4
Сучасні уявлення про всесвіт   4
Вибрані питання методики навчання фізики   4
Вибрані питання теоретичної фізики   4
Застосування комп’ютерів у навчанні фізики   4
Концепція сучасного природознавства   4
Лабораторний практикум з методики навчання фізики   4
Методика організації позаурочної роботи з фізики   4
Новітні досягнення у фізиці   4
Основи фізики твердого тіла   4
Варіаційне числення та методи оптимізації   4
Вибрані питання шкільного курсу геометрії   4
Використання хмарних технологій в навчанні математики   4
Практикум з розв'язання шкільного курсу геометріі (базова школа, поглиблений рівень)   4
Різницевий аналіз та його застосування   4
STEM-освіта (математика, основна школа)   4
Інтегровані уроки з TANGRAM-LEGO   4
Прикладний математичний аналіз   4
Формування інформаційно-цифровоі компетентності учнів у процесі навчання математики в умовах НУШ   4
Хмарні технології при викладанні фізики   4
3D-моделювання Інформатики 4
Інформаційні загрози та методи їх уникнення   4
Основи електронного діловодства    4
Формальна логіка    4
Вибрані питання комп'ютерного дизайну    4
Вибрані питання сайтобудування    4
Використання ШІ в професійній діяльності вчителя    4
Комп'ютерні ігри навчального призначення    4
Соціальні медіа в роботі вчителя    4
Цифрова діагностика результатів навчання    4
Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації    4
Академічна доброчесність в освіті    4
Інформатика в НУШ    4
Інформаційна гігієна та медіаграмотність    4
Типові проблеми в роботі комп'ютерної техніки    4
Візуалізація даних   4
Електронний документообіг   4
Електронні освітні ресурси   4
Історія інформатики   4
Комп'ютерна анімація   4
Комп'ютерна верстка   4
Мультимедійні технології   4
Обчислювальний практикум   4
Основи графічного дизайну   4
Програмування (JAVA)   4
Спеціалізоване ПЗ з математики   4
Хмарні сервіси і сховища   4
Відеозйомка і відеомонтаж   4
Лайфхаки з написання кваліфікаційних робіт   4
Мистецтво Power Point   4
Нестандартні діаграми в МS Excel   4
Основи SMM   4
Поліграфічний дизайн та айдентика   4
Практикум з вебдизайну   4
Практикум з комп'ютерної графіки (растрова)   4
Практикум з розв'язування компетентнісних задач   4
Програмування (MAPLE)   4
Програмування (PHP)   4
Програмування (Python)   4
Програмування (Ruby)   4
Hard&Soft сучасної інформаційної систем   4
Motion-дизайн   4
Візуальне програмування   4
Комп'ютерне моделювання   4
Комп'ютерний дизайн   4
Математичні основи інформатики   4
Практикум з комп'ютерної графіки (векторна)   4
Практикум з налагодження комп'ютерних мереж   4
Практикум з налаштування ПК   4
Розробка Android-застосунків в App Inventor   4
Технології захисту даних   4
Цифрові інструменти вчителя   4
Практикум з виготовлення мультимедійних засобів навчання   4
Практикум з використання засобів віртуальної наочності   4
Технології STEM у професійній діяльності вчителя   4
Віртуальні цифрові лабораторії   4
Інформаційний супровід наукових досліджень   4
Олімпіадні задачі з ІТ   4
Основи інтернету речей   4
Основи Linux   4
Машинне навчання   4
Фізичні основи мобільного зв’язку   4
Засоби електронного здоров’я у фізичній терапії   4
PR-технології у готельно-ресторанному бізнесі Бізнес-економіки та адміністрування 4
Бренд-менеджмент   4
Контролінг   4
Організація діяльності ринкової інфраструктури   4
Основи теорії сталого розвитку соціально-економічних систем   4
Соціальна економіка   4
Статистика ринку товарів та послуг   4
Управління витратами   4
Планування і контроль на підприємстві   4
Потенціал підприємства   4
Основи цифрової економіки   4
Брендинг   4
Реклама та стимулювання збуту   4
Тайм менеджмент   4
Міжнародні маркетингові стратегії   4
Мотивація та стимулювання поведінки споживачів   4
Брендинг територій   4
Безпека бізнесу   4
Маркетинг подій   4
Моделювання процесів та аналітика бізнесу   4
Екологічний маркетинг   4
Ефективні комунікації   4
Маркетинг ЗВО   4
Іміджелогія   4
Маркетинг медичних послуг   4
Організація Інтернет-магазину   4
Маркетинг у банківській сфері   4
Інтернет речей   4
Менеджмент якості   4
Маркетингове моделювання   4
Тестування продукції   4
Некомерційний маркетинг   4
Психологія торговельних відносин   4
Організація торгівлі   4
Управління Start-up проектами   4
Управління конкурентоспроможністю   4
Проектування та адміністрування баз даних   4
Цифрова економіка   4
Економіка   4
Глобальні проблеми розвитку   4
Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій   4
Економіка та бізнес   4
Підприємництво та бізнес-культура   4
Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів   4
Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills)   4
Міжнародні маркетингові стратегії   4
Веб-аналітика   4
Антикорупційна діяльність   4
Глобальні маркетингові стратегії   4
Створення інноваційних проектів   4
Стратегія і практика ділових переговорів   4
Глобальні інформаційні системи в бізнесі   4
Корпоративна інформаційна безпека   4
Міжнародний маркетинг   4
Сучасна економічна політика   4
Управління міжнародною конкурентоздатністю бізнесу   4
CRM технології   4
SEO отпимізація   4
Конкурентний аналіз   4
Маркетингова логістика   4
Маркетинг ЗМІ   4
Маркетинг територій   4
Торговельний маркетинг   4
Економіка блокчейну    
Маркетинг даних (Data-driven marketing)    
Нейромаркетинг   4
SMART-економіка    
Хімічна метрологія Біології людини, хімії та МНХ 4
Віртуальне освітне середовище: [2 курс], [3 курс]   4
Хімія життя: [2 курс], [4 курс]   4
Окисно-відновні системи   4
Будова речовини   4
Хімія екотоксикантів   4
Історія хімії   4
Ужиткова хімія   4
Хімія і здоров'я людини   4
Основи наукових досліджень   4
Хімія довкілля   4
Хімія природних сполук: [3 курс][4 курс]   4
Фізико-хімічні методи дослідження   4
Комп'ютерне моделювання хімічних процесів   4
Новітні хімічні матеріали   4
Хімія косметичних засобів   4
Шкільний курс хімії   4
Основи екологічного моніторингу   4
Хімія барвників   4
Електрохімічні методи аналізу   4
Прикладна електрохімія   4
Хемоінформатика   4
Основи хімії біологічно активних речовин: [3 курс][4 курс]   4
Позакласна робота з хімії   4
Біоорганічна хімія   4
Високомолекулярні сполуки   4
Практикум з обладнання шкільного хімічного кабінету   4
Біохімія   4
Дисперсні системи   4
Анатомія людини   4
Біоекологія людини   4
Стрес та адаптація   4
Хімія біоорганічна   4
Хімія харчових продуктів   4
Хімія біологічно активних речовин   4
Хімія окисно-відновних процесів   4
Хімія органічна   4
Хронобіологія людини   4
Біохімічні основи здоров’я людини   4
Ендокринологія   4
Фізіологічні основи здоров’я   4
Біологія забруднень   4
Біонеорганічна хімія   4
Технології збереження здоров’я   4
Фізіологія сенсорних систем   4
Біологія дітей з особливостями розвитку   4
Основи нейробіології   4
Основи геохімії та гедрохімії   4
Основи хімії органічної   4
Біоетика   4
Патофізіологія   4
Інфекційні захворювання людини   4
Радіобіологія та захист здоров’я   4
Аналітична хімія   4
Ґрунтозвавство Біології та методики навчання біології 4
Паразиторлогія   4
Гістологія   4
Агрохімія   4
Протозоологія   4
Біологічна латина: [2 курс - 091], [2 курс - 014], [3 курс]   4
Ентомологія з основами арахнології   4
Карцинологія та арахнологія   4
Орнітологія   4
Теріологія   4
Рослинництво   4
Мікробіологія з основами вірусології   4
Основи філогенії рослин та тварин   4
Агроекологія   4
Молекулярна біологія   4
Розв’язування задач з біології   4
Історія розвитку тваринного світу   4
Тваринництво   4
Генетичні основи психіки і поведінки людини   4
Методика навчання екології   4
Екологічна освіта та виховання   4
Алелопатія   4
Основи медичної генетики   4
Екологія рослин і тварин   4
Фітопатологія   4
Методика та техніка проведення біологічного експерименту у школі   4
Моніторинг довкілля   4
Охорона природи   4
Основи екології   4
Лікарські рослини:
- для всіх спеціальностей;
- 014 СО (Географія. Біологія та здоров’я людини), 014 СО (Хімія. Біологія та здоров’я людини);
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
  4
Екологія   4
Екологічна культура   4
Екосистемологія   4
Історія розвитку біосфери   4
Методика навчання природознавства   4
Природознавство: вибрані питання з природознавства   4
Природокористування і сталий розвиток   4
Різноманітність фітобіоти України   4
Розвязання задач з біології   4
Біологія індивідуального розвитку   4
Біологія лікарських рослин   4
Ботанічне ресурсознавство   4
Демонстраційний експеримент у курсі природознавства   4
Екскурсійний практикум з природознавства: [1 курс], [2 курс]   4
Історія біології   4
Методика організації та проведення природничих екскурсій   4
Польові методи дослідження в зоології   4
Практикум з природознавства   4
Прикладна ботаніка:
- 091 Біологія
;
- 014 СО (Біологія та здоров’я людини)
  4
Сучасні дидактичні засоби навчання біології та природознавства   4
  Загальної та регіональної географії  
Географія мінерально-сировинних ресурсів   4
Географічна номенклатура   4
Науково-природнича картина світу   4
Основи туризму   4
Геоінформаційне картогрофування:
- 014 СО (Географія);
- 106 Географія
  4
Геопортали та інтернет технології для ГІС:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
  4
Геоморфологія   4
Вступ до ГІС   4
Основи наукових досліджень   4
Математичні методи в географії   4
Природно-заповідні території   4
Туристичне краєзнавство:
- 014 СО (Географія)
;
- 106 Географія
  4
Методи географічних досліджень   4
Географічне краєзнавство   4
Основи географічного моніторингу   4
Інформаційна географія   4
Історична географія   4
Рекреаційна географія   4
Географія населення   4
Основи демографії   4
Природа Світового океану   4
Географія музеїв світу   4
Географічні задачі   4
Географічні аспекти регіонального розвитку   4
Ландшафтознавство   4
Географія світового господарства   4
Географія агропромислового комплексу   4
Геоекологія   4
Ландшафтна екологія   4
Зовнішньоекономічні зв’язки України   4
Ескурсознавство з основами музеєзнавства   4
Дистанційне зондування Землі   4
Геоурбаністика   4
Дидактика географії   4
Основи методики навчання географії   4
Географія світових урбосистем   4
Палеогеографія   4
Туристичне країнознавство   4
Суспільно-географічна регіоналістика України   4
Географічне моделювання   4
Туристсько-рекреаційні ресурси України   4
Географія сфери обслуговування   4
Географія Сумської області   4
Зелений туризм   4
Сільський туризм   4
  Сценічного мистецтва, естради та методики режисирування  
Основи музичної акустики та звукорежисури   4
Звукорежисура культурно-масових заходів   12
Естрадно-джазовий солоспів   4
Основи музичної та звукової електроніки   4
Робота з естрадним вокальним ансамблем   8
Звукорежисура та музична акустика концертних залів та відкритих просторів   8
Основи саунд-дизайну   4
Основи естрадного аранжування   4
Концертна сценічна звукорежисура   4
Сценічний рух та пластика   4
Мультимедійні та аудіо-технології   4
Основи саунд-продюсування   4
Історія естрадного мистецтва   8
Естрадно-джазове ансамблеве виконавство   16
Історія естрадного вокального мистецтва   4
Історія музики американського континенту   4
Основи звукозапису   4
Історія звукорежисури   4
Основи музично-виконавської драматургії   4
Робота з естрадно-джазовим ансамблем   16
Дикційний тренінг актора   4
Драматична майстерність актора   4
Драматургія малих форм естрадного мистецтва   4
Драматургія сценічного дійства   4
Історія сценічного костюму   4
Мистецтво конферансу   4
Музично-технічне забезпечення театрального дійства   4
Основи оформлення театральної вистави   4
Основи сучасної естрадної діяльності актора   4
Основи театрального костюму   4
Оформлення театралізованих заходів та свят   4
Пластичний тренінг актора   4
Постановка сценічної дії   4
Словесна дія   4
Тренінг з мистецтва акторського перевтілення   4
Звукорежисура естрадний концертних програм   16
Читання хорових партитур
Хореографії та музичного мистецтва 4/8
Практикум зі шкільного репертуару   4
Ансамблеве виконавство   16
Методика роботи зі шкільним музичним колективом   8
Хоровий спів   16
Робота з хором   12
Диригування   12
Хорова література   4
Камерний солоспів   4
Робота з вокальним ансамблем   8
Основи аранжування вокальних творів   4
Основи музично-виконавської драматургії   4
Постановка голосу   4
Хорознавство   4
Основи ансамблевого виконавства   4
Вокально-ансамблеве виконавство   4
Основи герменевтичної діяльності музиканта-виконавця   4
Основи оркестровки для симфонічного оркестру   4
Підбір на слух та основи імпровізації   4
Інструментування   4
Фортепіанний ансамбль   8
Читання оркестрових партитур   8
Інструментознавство   4
Оркестр   16
Основи акомпанементу   4
Основи аранжуванння музичних творів   4
Оркестр духових музичних інструментів   16
Концертмейстерський клас   16
Оркестр народних музичних інструментів   16
Робота з оркестром народних інструментів   12
Робота з оркестром духових музичних інструментів   12
Диригування   12
Камерний ансамбль   12
Фортепіано   4
Додатковий музичний інструмент   4
Основи диригентської майстерності   4
Практикум роботи з дитячим хореографічним колективом   8
Дитяча хореографія   8
Практикум з ТМ народно-сценічного танцю   8
Зразки народної хореографії   8
Практикум з ТМ класичного танцю   8
Зразки класичної хореографії   8
Практикум з ТМ українського народного танцю   8
Зразки української хореографії   8
Практикум з ТМ сучасного танцю   4
Зразки сучасної хореографії   4
Практикум з ТМ бального танцю   4
Зразки бальної хореографії   4
Народний костюм та сценічне оформлення танцю   4
Виконавська майстерність хореографа   4
Партерний тренаж   4
Тренаж в хореографії   4
Етика, естетика   4
Акторська майстерність та режисура в хореографії   8
Видовишні форми в хореографії   8
Автентичний танець   8
Імпровізація   4
Сценографія театрального танцю   4
Спортивний танець   4
Методика викладання віртуозних рухів   4
Тренаж   4
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів   4
Історія музичного мистецтва Музикознавства та культурології 8
Історія української музики   16
Всесвітня історія музики   16
Музика новітнього часу   16
Історія музичного театру   12
Стильове сольфеджіо   4
Історія музики східних країн   4
Історія музики американського континенту   4
Основи музичної критики   4
Сучасні проблеми історії та теорії музичного мистецтва   8
Шкільний курс СХК та методика викладання   8
Історія медіа-культури   4
Культура постмодерну   4
Медіариторика   4
Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі   4
Теорія та методологія культурології   8
Типологія й хронологія культури   8
Історія культурології   8
Теорія культури   8
Культурологічні пам’ятки Слободжанщи   4
Історико-культурна спадщина ЮНЕСКО   4
Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина України   4
Сучасна святково-обрядова культура України   4
Культурологія міфу   4
Основи менеджменту культури   4
Сценарна розробка та режисура дозвіллєвих, розважально-ігрових і шоу-програм   4
Народне мистецтво   4
Культура повсякденності   8
Основи громадянської культури   8
Мультикультуралізм: теорія та практика   8
Соціокультурна ідентичність   8
Культура соціальних груп і рухів   8
Проблеми сучасного релігієзнавства   4
Релігійна культура   4
Історія релігійних ідей   4
Практична етнологія   4
Культура сім'ї та побуту   4
Глобалізаційні процеси в культурі   4
Молодіжна субкультура   4
Основи медіа-компетентності   4
Креативні індустрії   4
Основи сучасного красномовства   4
Основи медіа-культури   4
Історія світового кінематографу   4
Історія музики   4
Історія одягу і моди   4
Історія світового театру   4
Теорія та практика комунікацій   4
Сучасні культурні комунікації   4
Теорія, методика і практика журналістської творчості   4
Інтеграційні процеси в культурі   4
Історія моди   4
Медіакультура   4
Основи арт-менеджменту   4
Глобалізація і сучасна культура   4
Шрифти Образотворчого мистецтва та дизайну 12
Комп’ютерна графіка   12
Матеріали графіки в рисунку   8
Техніки і матеріали живопису   8
Робота в матеріалі   4
Художньо-прикладна графіка   8
Основи креслення та макетування   8
Композиція презентації   4
Декоративний живопис   8
Основи комп'ютерної графіки   8
Робота в матеріалі за спеціалізацією ХТ   16
Техніки і матеріали рисунка   12
Робота з натури   16
Графічні матеріали   12
Основи об’ємного моделювання та перспективи   4
Історія ОТМ та архітектури   8
Практична каліграфія і типологія   12
Основи володіння графічними редакторами   12
Живописні прийоми   8
Графічні техніки в рисунку   8
Художній розпис в ОТМ   4
Основи прикладної графіки   8
Основи створення авторської презентації   4
Креслення і паперопластика   8
Декоративна стилізація в живописі   8
Основи побутової авторської презентації   4
Основи векторної і растрової графіки   8
Технологія живопису   16
Графічні прийоми в рисунку   12
Копіювання та робота з натури в графіці   12
Основи перспективи   4
Основи нарисної геометрії   4
Технічний малюнок   4
Основи креслення та ергономіки   4
Креслення обладнання інтер'єрів   4
Ергономіка меблів   4
Функціонально-просторові основи організації інтер'єру   4
Основи архітектурного проектування   4
Основи організації архітектурного простору   4
Концептуальне проєктування інтер'єру   4
Концептуальне проєктування предметно-просторового середовища   4
Формування ідеї та дизайн-концепції в інтер'єрі   4
Макетування обладнання інтер'єрів   4
Макетування меблів   4
Макетування та моделювання об'єктів предметного середовища   4
Організація рекламної та ПР-кампанії   4
Спортивно-педагогічне вдосконалення (панкратіон) Теорії та методики фізичної культури 28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (грепплінг)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (гімнастика)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна аеробіка)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (силові види спорту)   28
Спортивно-педагогічне вдосконалення (загальна, іноземці)   28
Фізична підготовка в Збройних силах   4
Засоби відновлення у фізичній культурі   4
Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури   4
Сучасні фітнес технології   4
Тактична підготовка військовослужбовців   4
Фізична підготовка військовослужбовців   4
Теорія та методика атлетичної гімнастики   4
Основи самооборони   4
Силові види спорту та МВ   4
Оздоровчий фітнес   4
Основи кінезіології: [2 курс], [4 курс]   4
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [2 курс]   5
Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури [3 курс]   4
Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг   4
Психологія фізичного виховання і спорту   4
Теорія і методика фізичного виховання   4
Інтегративна нутриціологія   4
Історія оздоровчої фізичної культури   4
Методика викладання варіативних модулів у закладах ЗСО   4
Методика оздоровчих тренувань   4
Оздоровчі види гімнастики   4
Оздоровчі види єдиноборств   4
Організація і методика оздоровчої фізичної культури   4
Психологія ФВ і С   4
Теорія та методика викладання гімнастики спортивної   4
Атлетична гімнастика   4
Бадмінтон Спортивних дисциплін і фізичного виховання 16
Фізичне виховання для 2-их курсів   4
Фізичне виховання для 3-их курсів   4
Основи медичних знань Громадського здоров’я та МБОФК 4
Безпека життєдіяльності   4
Спортивна фізіологія   4
Фізіологія рухової активності   4
Спортивна медицина   4
Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів   4
Фізіологія спорту та фізичних вправ   4
Новітні здоров’язбережувальні технології в закладах освіти   4
Гігієна   4
Домедична допомога при невідкладних станах з психологічним супроводомі
  4
Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів   4
Історія медицини   4
Сенсорна інтеграція в корекційно-розвивальній роботі Логопедії 4
Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі   4
Психопатологія   4
Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи   4
Основи арт-педагогіки   4
Спеціальна психологія   4
Спеціальна методика дошкільного виховання   4
Інноваційні технології в логопедії   4
Логоритміка   4
Каліграфотерапія   4
Соціально-правове забезпечення осіб з особливими потребами   4
Ігрова діяльність у логопедичній роботі   4
Нетрадиційні методики у логопедії   4
Інформаційно-комунікаційні технологічні та технічні засоби корекційного навчання   4
Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання   4
Культура мовлення вчителя   4
Організація та проведення логопедичного заняття   4
Дитяча нейропсихологія   4
Логоритміка з методикою викладання   4
Основи сенсорної інтеграції   4
Спецметодика дошкільного виховання   4
Методика розвитку мовлення в ЗДО   4
Методика виховної роботи з дітьми з ООП   4
Онтогенез мовленнєвої діяльності   4
Дошкільна лінгводидактика   4
Деонтологія в спеціальній освіті   4
Логопедичний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами   4
Логопедична допомога дітям раннього віку   4
Організація дозвілля дітей із порушенням психофізичного розвитку: [2 курс], [4 курс]   4
Онтогенетичні особливості нервової системи людини   4
Сенсорна інтеграція в освітньому процесі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП)   4
Основи освітньої кінезіології в корекційно-логопедичній роботі: [2 курс], [4 курс]   4
Корекційно-логопедичний супровід сім’ї дитини з порушенням психофізичного розвитку   4
Патопсихологія   4
Клінічна психологія   4
Медична психологія   4
Психологічні аспекти поведінкових відхилень у осіб із психофізичними порушеннями   4
Нейропсихологія дитячого віку   4
Основи психотерапії в роботі спеціального психолога   4
Соціально-правове забезпечення інвалідів   4
Соціально-правові основи освіти осіб з особливими потребами   4
Психологічний супровід дітей з особливими потребами   4
Психодіагностика осіб з обмеженими можливостями здоров’я   4
Спецметодика ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами   4
Специфіка ігрової діяльності дітей з порушеннями мовлення   4
Основи культури і техніки мовлення   4
Мовленнєва культура спеціального педагога   4
Усна народна творчість у логопедичній роботі   4
Виховна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями слуху   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями зору   4
Логопедична робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату   4
Інформаційно-комунікаційні технології для дистанційної освіти осіб із порушеннями мовлення   4
Інформаційно-комунікаційні технології в логопедії   4
Основи розвитку мовлення дітей   4
Лікувальна і адаптивно-оздоровча фізична культура в логопедії   4
Педагогічна освіта і професійна підготовка логопедів в Україні та світі   4
Основи психомоторних здібностей людини   4
Науково-дослідна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання   4
Корекційно-реабілітаційні служби   4
Теорія та спеціальні методики дошкільного виховання в логопедії   4
Психолого-педагогічна характеристика осіб з особливими освітніми потребами   4
Спеціальна методика дошкільного виховання осіб із порушеннями мовлення в дистанційному форматі   4
Функціональний фітнес у фізичній терапії Здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 4
Менеджмент здоров'я   4
Адаптивна фізична рекреація   4
Теорія і методика адаптивного фізичного виховання   4
Основи соціальної реабілітації   4
Фітнес програми аеробної і силової спрямованості   4
Дієтотерапія   4
Загальна теорія та діагностика стану здоров"я   4
Ментальний фітнес   4
Основи заняттєвої науки   4
Лікувальний та спортивний масаж   4
Нутриціологія   4
Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю   4
Природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії   4
Прикладна ерготерапія   4
Основи вертебрології та мануальної терапії   4
Аналіз нормальної та патологічної ходьби, підбір допоміжних засобів   4
Фізична терапія в паліативній допомозі та онкології   4
Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності   4
Фізична терапія при ампутаціях кінцівок   4
Фітотерапія   4
Рекреаційні технології різних груп населення   4
Ортезування у ортопедії та травматології   4
Кінезіологічне тейпування   4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю   4
Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів   4
Гідротерапія та гідрокінезотерапія   4
Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю   4
Народні та нетрадиційні методи реабілітації   4
СПА-технології   4
Фізична терапія в паліативній допомозі   4
Інформаційні технології у науковій діяльності з фізичної терапії, ерготерапії   4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях   4
Методи обстеження у фізичній терапії   4
Основи заняттєвої науки   4
Терапевтичні заняття і вправи у ерготерапії   4
Соціальний захист та права осіб з інвалідністю   4
Терапія кисті   4
Тренування рухової активності хворих та неповносправних   4
Фізична терапія дітей з ураженням нервової системи   4
Догляд за хворими   4
Цілеорієнтована терапія   4
Основи менеджменту маркетингу та адміністрування   4
Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол Теорії та методики спорту 28
Спортивно-педагогічне удосконалення Волейбол пляжний   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Дзюдо   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футбол   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Стрільба з луку   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Хокей на траві   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Легка атлетика   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Зимових видів спорту   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Плавання   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Футзал (жінки)   28
Спортивно-педагогічне удосконалення Флорбол   28
Лижний спорт та методика викладання   4
Гірськолижний спорт   4
Прикладні та оздоровчі види легкої атлетики   4
Рекреаційні види рухової діяльності   4
Аквафітнес   4
Дитячий фітнес   4
Параолімпійський спорт   4
Адаптивний спорт   4
Неолімпійський спорт   4
Змагання і змагальна діяльність в різних видах спорту   4
Організаційні засади змагальної діяльності   4
Сучасні технології в ігрових та складно-кординаційних видах спорту   4
Сучасні технології в циклічних видах спорту   4
Управління недержавними спортивними організаціями   4
Аеробіка з методикою викладання   4
Зимовий табірний збір   4
Кінезіологія рухової активності і спорту   4
Літній табірний збір   4
Національні види спорту   4
Олімпійський спорт   4
Основи науково-дослідної роботи і спорті   4
Основи персонального тренінгу   4
Основи фітнесу   4
Практикум з гімнастики та акробатики   4
Практикум з оздоровчого фітнесу   4
Професійний спорт   4
Психологія спорту   4
Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту   4
Спортивна та оздоровча робота у таборах відпочинку   4
Спортивний відбір у техніко-естетичних видах спорту   4
Спортивні ігри та МВ (баскетбол 3*3)   4
Спортивні свята та розваги   4
Хореографія у спорті   4
Музична ритміка і хореографія   4
Сільський туризм Туризму і готельно-ресторанного сервісу 4
Екологічний туризм   4
Івент туризм   4
Історія туризму   4
Етнічний туризм   4
Інклюзивний туризм   4
Зимові види туризму і рекреації   4
Міський туризм   4
Готельно-ресторанний сервіс   4
Основи медичної підготовки фахівця з туризму   4
Кухні народів світу   4
Основи курортології   4
Регіонознавство   4
Альпінізм і скелелазіння   4
Основи топографії та спортивного орієнтування   4
Самодіяльна туристська організація   4
Туристсько-спортивні ресурси України   4
Організація анімаційних послуг в туризмі   4
Організація барної справи   4
Організація транспортного забезпечення в туристському бізнесі   4
Логістика в туризмі   4
Організація виставкової діяльності в туризмі   4
Інноваційні технології в турбізнесі   4
Організації тренувального процесу у активному туризмі   4
Безпека в активному туризмі   4
Підприємницька діяльність в туристській галузі   4
Страхування в туризмі   4
Діловий етикет в туризмі   4
Актуальні проблеми в туризмі   4
Організація Інтернет реклами в туризмі   4
Організація молодіжного туризму   4
Інфраструктура туризму   4
Технологія продажу туристських продуктів   4
Бухгалтерський облік у туристській діяльності   4
Електронний бізнес в туризмі   4
Методика туристського супроводу   4
Іміджелогія і PR – технології у туристському бізнесі   4
Теорія і методика оздоровчого туризму   4
Основи стратегічного маркетингу в туризмі   4
Управління конкурентоспроможністю туристського підприємства   4
Стратегічне управління у туризмі   4
Документообіг в туризмі   4
Управління персоналом в туризмі   4
Туризм в Європейському союзі   4
Туристсько-спортивні споруди та спорядження   4
Слов’янська міфологія Історії України 4
Ремесла та промисли давнього населення України   4
Історія освіти   4
Актуальні питання української революції   4
Архівознавство   4
Геральдика і вексикологія   4
Історична демографія   4
Військова організація та військові походи українського козацтва   4
Історія побуту давнього населення України   4
Військова справа на українських землях у добу Середньовіччя   4
Історія ОУН і УПА   4
Античні держави   4
Історична урбаністика   4
Репресивна політика радянських спецслужб по відношенню до населення України в радянську добу (1920-1991)   4
Історія, концепції та сучасні досягнення історичної науки   4
Повсякденне життя інтелегенції УРСР (1922-1991)   4
Експериментальна археологія   4
Археографія   4
Археологічні фонди України   4
Археологія давньоруська   4
Історія та археологія озброєнь   4
Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах   4
Етнографічне районування   4
Аграрна історія України   4
Джерелознавство, музеєзнавство   4
Гендерна історія людства   4
Повсякденне життя українців в радянську добу   4
Етнографія України   4
Історична антропологія   4
Історіографія археології   4
Історіографія історії України   4
Історія України (модерна доба)   4
Новітня історія України ХХ-ХХІ ст.   4
Новітня історія України   4
Основи джерелознавства та музеєзнавства   4
Сакральна археологія   4
Історія міжнародних відносин Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 4
Інтеграція України в європейський освітній простір   4
Історія світової дипломатії   4
Історія політичних вчень   4
Політичні системи Центрально-Східної Європи   4
Конфліктологія і політичні конфлікти сучасності   4
Етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах   4
Релігійний фактор у міжнародних відносинах   4
Психологія спілкування   4
Соціологія політики   4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі: [2 курс], [4 курс]   4
Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в школі   4
Шкільний курс викладання історії   4
Історія середньовічного Сходу   4
Всесвітня історія в світовому кінематографі   4
Основи шкільного краєзнавства   4
Історична дидактика   4
Ментальність середньовічної Європи   4
Громадянська освіта   4
Військова справа стародавнього світу   4
Війни в період Середньовіччя   4
Історія країн Центральної і Східної Европи: [2 курс], [3 курс], [4 курс]   4
Історія слов’янських народів у період Середньовіччя   4
Історія Візантійської імперії, 395-1453 рр.   4
Селянська війна у Німеччині 1524-1526   4
Столітня війна 1337-1453   4
Історія Варварських королівств V століття   4
Імперія Карла Великого   4
Тридцятирічна війна 1618-1648 рр.   4
Війна Червоної та Білої троянд 1455-1485 рр.   4
Європейський Союз в міжнародних відносинах   4
Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ   4
Феномен гібридної війни   4
Історія, політичні системи і зовіншня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки   4
Тайм-менеджмент та розвиток кар'єри міжнародника   4
Міжнародні економічні відносини   4
Теорія і практика дипломатії   4
PR-інструменти у міжнародних відносинах   4
Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів   4
Зовнішня політика країн Середнього та Близького Сходу   4
Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах   4
Етнографічне музеєзнавство   4
Історичне країнознавство   4
Історія музеїв світу   4
Методика викладання історії в зарубіжній школі   4
Міжнародні культурні зв’язки   4
Історичне музеєзнавство   4
Гендерна історія Європи та Америки   4
Нова українська школа: теорія і практика   4
Історія країн Центральної та Східної Європи (XVIII-XIX)   4
Регіональна історія країн світу   4
Історія культури зарубіжних країн   4
Історія світових цивілізацій   4
Історія постсередньовічного Сходу   4
Модерна історія країн Азії і Африки   4
Постмодерна історія країн Азії і Африки   4
Країни Азії та Африки у II половині XX-XXI століття   4
Історія української дипломатії   4
Міжнародна та національна безпека   4
Велика Французька революція та наполеонівські війни (1789-1815 рр.)   4
Процес об’єднання Німеччини   4
Процес об’єднання Італії   4
Історична урбаністика   4
Історія архітектури   4
Історія науки та техніки   4
Регіонознавство і країнознавство: теорія, методологія і практика   4
Дипломатична і консульська служба України   4
Етикет державного службовця   4
Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи   4
Актуальні проблеми зовнішньої політики України   4
Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці   4
Паблік Рилешнс   4
Міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво   4
Правове регулювання зовнішніх зносин   4
Європейська інтергація   4
Збройні конфлікти у 20-х - 30-х рр. XX століття   4
Світова спадщина ЮНЕСКО   4
Новітня історія країн Азії і Африки   4
Методика історико-краєзнавчої роботи   4
Медіаграмотність   4
Історіографія всесвітньої історії   4
Інтелектуальна історія Європи   4
Війна в європейській історії   4
Організація позакласної гурткової роботи в школі   4
Усна історія в сучасній школі   4
Історія світової культури на уроках історії і суспільствознавчих дисциплін   4
Зброєзнавство   4
Історія міжнародних відносин та геополітика у XX - на початку XXI століття   4
Історія культури стародавнього Сходу   4
Історія культури Античності   4
Історія великих географічних відкриттів   4
Історія політичних ідеологій XIX-XX століття   4
Історія миротворчих операцій ООН в II половині XX-XXI століття   4
Істроричні портрети диктаторів XX ст.   4
Вплив цивілізації на історію людства   4
Етика, естетика   4
Історія естетичної думки   4
Основи розвитку критичного мислення   4
Логіка   4
Професійна етика   4
Соціологія   4
Епістемологія креативності   4
Майбутнє свідомості: науково-філософський аспект   4
Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи   4
Соціологія масових комунікацій   4
Історія зарубіжної культури   4
Релігієзнавство   4
Біоетичний дискурс   4
Інформаційне суспільство   4
Інформаційні війни   4
Лінгвофілософські студії   4
Політологія   4
Соціальна антропологія   4
Актуальні проблеми сучасної медієвістики   4
Громадянська освіта   4
Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі   4
Історіографія всесвітньої історії   4
Історія постсередньовічного Сходу   4
Історія Середньовічного Сходу   4
Історія слов’янських народів у період Середньовіччя   4
Історія української дипломатії   4
Історія, політичні системи і зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки   4
Конфліктологія і політичні конфлікти сучасності   4
Країни Азії та Африки у ІІ половині ХХ-ХХІ ст.   4
Медіаграмотність   4
Міжнародна та національна безпека   4
Модерна історія країн Азії та Африки   4
Політологія   4
Постмодерна історія країн Азії та Африки   4
Соціологія   4
Тайм-менеджмент та розвиток кар'єри міжнародника   4
Муніципальне право Права та методики викладання правознавства 4
Основи юридичного діловодства   4
Юридична лінгвістика   4
Соціологія права   4
Теорія правозастосування   4
Професійно-правова відповідальність юриста   4
Екологічне право   4
Міграційне право   4
Інформаційне право   4
Правові аспекти діяльності міжнародних організацій   4
Історія вчень про державу і право   4
Історія політичних і правових вчень   4
Юридична конфліктологія   4
Судова риторика   4
Право інтелектуальної власності   4
Юридична аргументація   4
Податкове та митне право   4
Комерційне право   4
Міжнародне право   4
Міжнародний комерційний арбітраж   4
Нотаріат   4
Адвокатура   4
Криміналістика   4
Кримінально-виконавчне право   4
Основи гендерної політики   4
Європейське антидискримінаційне право   4
Теорія правотворчості   4
Сучасні аспекти викладання правових дисциплін   4
Методика викладання правознавства   4
Порівняльне правознавство   4
Порівняльне цивільне право і процес   4
Юридичний практикум   4
Основи юридичної клінічної практики   4
Анімаційні технології в соціальній роботі Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 4
Креативна педагогіка   4
Педагогіка дозвілля   4
Гендерна педагогіка і психологія   4
Тренінгові технології в соціальній роботі   4
Основи інклюзивної освіти   4
Пенітенціарна педагогіка і психологія   4
Соціальна адвокація   4
Основи соціальної безпеки   4
Теорія і методика роботи соціального гувернера   4
Соціальний патронаж   4
Менторська підтримка дітей та молоді   4
Соціально-педагогічна профілактика насильницької поведінки   4
Соціальна реабілітація   4
Соціальна терапія   4
Реклама та зв’язки з громадськістю в соціальній сфері   4
Професійна комунікація фахівця соціальної сфери   4
Соціальна медіація   4
Соціальні технології впливу та комунікативної дії   4
Соціально-правовий захист дитинства   4
Тренінг соціального лідерства   4
Соціальний супровід клієнта   4
Профілактика професійного вигорання соціального педагога   4
Соціально-педагогічний супровід різних груп населення   4
Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики   4
Соціальні проєкти розвитку громад   4
Основи професійної мобільності   4
Громадські організації в соціальній роботі   4
Соціальна робота в екстремальних ситуаціях   4
Основи соціальної супервізії   4
Методика соціально-виховної роботи   4
Моделювання соціально-педагогічних процесів   4
Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами   4
Економічні основи соціальної роботи   4
Соціально-педагогічна робота в альтернативних формах опіки   4
Іміджелогія   4
Ведення випадку в соціальній роботі   4
Толерантність та недискримінація   4
Лідерство та управління командою   4
Соціальна робота з дитячими і молодіжними об’єднаннями   4
Дослідницька доброчесність   4
Корпоративна культура   4
Правове забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги   4
Актуальні проблеми зайнятості населення   4
Професійна кар’єра в соціономічній сфері   4
Людина в сучасному соціумі   4
Соціалізація особистості   4
Соціальне гувернерство   4
Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей   4
Паблік-рілешнсз в системі соціального забезпечення   4
Соціальні комунікації   4
Соціальна педагогіка   4
Соціально-правовий захист молоді в Україні   4
Недержавний сектор у соціальній сфері   4
Соціально-правовий захист сімей в Україні   4
Соціально-правовий захист дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом   4
Економічні основи соціокультурної діяльності   4
Основи волонтерської діяльності   4
Основи благодійної діяльності   4
Ігровий практикум   4
Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм   4
Культурно-мистецькі програми   4
Музична інформатика   4
Основи сценічного руху, пластики й танцю   4
Пантоміма   4
Теорія і практика креативної діяльності   4
Тренінг особистісного та професійного розвитку   4
Соціально-педагогічні основи саморозвитку та самовиховання особистості   4
Коучинг   4
Організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності   4
Культурологічні аспекти сценічного мистецтва   4
Організація театрально-гурткової роботи   4
Соціокультурна корекція і реабілітація   4
Колористика та обладнання міського середовища   4
Історія образотворчого мистецтва   4
Народна художня культура   4
Історія костюму і побуту   4
Історія свят та обрядів   4
Організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів   4
Інсталяційний дизайн   4
Організація культурно-мистецького середовища   4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності дітей   4
Мистецтво ведучого і конферанс   4
Організація культурно-мистецьких проєктів   4
Правове забезпечення соціокультурної діяльності   4
Основи професійного красномовства   4
Історія театрального мистецтва   4
Управлінська іміджологія   4
Театральний менеджмент   4
Український традиційний одяг   4
Технології організації презентацій та музейно-виставкової діяльності   4
Робота з мікрофоном   4
Гендерно-чутлива соціокультурна діяльність   4
Соціокультурне підприємництво   4
Театрально-педагогічні технології соціальної роботи   4
Гендерна культура дітей та молоді   4
Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми   4
Спеціалізовані служби в соціальній сфері   4
Соціальна конфліктологія   4
Спонсорінг та фандрайзинг у соціальній роботі   4
Соціальний аудит та інспектування   4
Соціально-психологічне консультування   4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми   4
Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності молоді   4
Тренінг соціокультуного лідерства   4
Віктимологія   4
Соціальна робота з різними типами сімей   4
Психологія дозвілля   4
Туристичне краєзнавство   4
Основи музейної педагогіки   4
Франдрайзинг у соціокультурній діяльності   4
Корекційна педагогіка   4
Основи риторики   4
Основи саморозвитку та самовиховання особистості   4
Правове регулювання соціального забезпечення   4
Адаптивне фізичне виховання Спеціальної та інклюзивної освіти 4
Методика корекційно-розвивальної роботи з ритміки   4
Лікувальна фізична культура в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами   4
Проблеми спеціальної освіти в сучасній світовій практиці   4
Спеціальна методика роботи з дітьми з ООП в умовах нової української школи   4
Ігрові технології в корекційно-розвивальній роботі   4
Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології   4
Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти   4
Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з ООП   4
Методика підготовки дітей з інтелектуальними порушеннями до школи   4
Правове забезпечення осіб з особливостями інтелектуального розвитку та їхніх батьків (опікунів)   4
Спеціальна методика раннього втручання   4
Риторика, культура мовлення   4
Сценічно-театралізована діяльність   4
Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку   4
Психопатологія раннього віку   4
Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та\або з мовленнєвими порушеннями   4
Гігієна дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями   4
Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога   4
Спеціальна методика соціально-побутового орієнтування   4
Спеціальна методика роботи з дітьми-сиротами   4
Арт-терапевтичні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами   4
Здоровя збережувальні технології в спеціальній та інклюзивній освіті   4
Основи соціальзації осіб з особливими освітніми потребами   4
Діагностика та корекція розладів аутизму   4
Сучасні технології навчання та розвитку в дітей з комплексними порушеннями   4
Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку   4
Підготовка/консультування фахівців різного профілю   4
Психічне здоров’я та емоційний дистрес дітей з ООП та їх батьків: Досвід ЄС   4
Корекційна та логопедична робота в андрогогіці   4
Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями   4
Спеціальна методика навчання каліграфії   4
Спеціальна методика роботи з художніми творами   4
Основи психолінгвістики   4
Технічні засоби корекційного навчання   4
Інформаційні технології в галузі Спеціальна освіта   4
Комп’ютерні технології в роботі вчителя дефектолога   4
Технології сенсомоторної інтеграції   4
Корекційно-розвивальні технології роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями   4
Технології розвитку емоційного інтелекту   4
Технології запуску мовлення   4
Основи нейрофізіології і ВНД при інтелектуальних порушеннях   4
Альтернативні засоби комунікації   4
Спеціальна методика фізики і хімії в побуті   4
Спеціальна методика гурткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями   4
Актуальні питання теорії та методики виховання
- СТН
Дошкільної і початкової освіти 4
Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі
- СТН
  4
Сучасна англійська мова для вчителів початкової школи (практичний аспект)   4
Теоретичні основи музичного мистецтва
- СТН
  4
Основи технології інтегрованого навчання в Новій українській школі
- СТН
  4
Розмовний курс англійської мови для учителів початкових класів   4
Практикум елементарного музикування
- СТН
  4
Сучасна англійська мова для вихователів ЗДО (практичний аспект)   4
Організація самостійної худжньої діяльності в ЗДО   4
Педагогіка раннього дитинства   4
Проблемні методи в розумовому розвитку дітей   4
Сучасні підходи до створення розвивального середовища в ЗДО   4
Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками   4
Розмовний курс англійської мови для вихователів ЗДО   4
Біологія розвитку дитини   4
Історія дошкільної освіти   4
Інтегрований підхід в дошкільній освіті   4
Економічне виховання у закладах дошкільної освіти   4
Музична ритміка   4
Керівництво художньою діяльністю дітей дошкільного віку   4
Формування музичної культури дітей дошкільного віку   4
Едьютеймент: навчання як розвага в ЗДО   4
LEGO-технології в освітньому просторі ЗДО   4
Використання хмарних технологій в ЗДО
- СТН
  4
Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти
- СТН
  4
Технологія проектної діяльності в закладах дошкільної освіти
- СТН
  4
Сучасні методи організації рефлексії в початковій школі
- СТН
  4
Економічне виховання у закладах освіти   4
Екомічне виховання дітей дошкільного та молодшого віку   4
Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи
- СТН
  4
Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі   4
Формування екологічної компетентності молодших школярів
- СТН
  4
Екологічна естетика   4
Екологічна естетика молодших школярів    
Формування музичної культури молодших школярів   4
Формування культурної компетентності учнів у Новій українській школі   4
Особливості організації проектної діяльності в умовах Нової української школи   4
"Soft skills" вихователів та вчителів початкових класів   4
Streаm-освіта для дошкільників
- СТН
  4
Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку   4
Наступність дошкільної і початкової освіти
- СТН
  4
Комунікативна компетентність вихователя
- СТН
  4
Технології театральної педагогіки в сучасній дошкільній та початковій освіті   4
Інтерактивні форми роботи з вихователями ЗДО   4
Мистецтво дизайну в ЗДО
- СТН
  4
Сучасні освітні системи країн Європи
- СТН
  4
Технологія розвитку особистості Г. Альтшуллера
- СТН
  4
Сучасні технології музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти   4
Технології інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку   4
Комп’ютерні технології у роботі з дітьми   4
Організація і управління у початковій освіті   4
Педагогічні технології в початковій школі   4
Сучасні форми роботи з батьками
- СТН
  4
Методика навчання розв’язування задач у початкових класах   4
Використання LEGO-технології при вивченні математичної освітньої галузі
- СТН
  4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі
- СТН
  4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі   4
Ігрові технології в екологічній освіті
- СТН
  4
Методика викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в Новій українській школі   4
Виразне читання   4
Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі   4
Технологія Монтессорі   4
Основи сімейного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку   4
Творчий розвиток дітей засобами казки   4
Діяльнісний підхід у початковій школі   4
Основи культури мовлення вчителя початкових класів   4
Професійно-комунікативна компетентність вчителя початкових класів   4
Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі   4
Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі   4
Організація уроків в початковій школі за технологією діяльнісного методу   4
Фребельпедагогіка   4
Інтерактивне навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку   4
Організація та керівництво закладами дошкільної освіти   4
Методика дослідницької діяльності дітей дошкільного віку   4
Арт-терапія Психології 4
Вступ до екзистенційної психотерапії   4
Дитяча психологія   4
Експериментальна психологія   4
Історія вітчизняної психології   4
Історія західної психології XX століття   4
Казкотерапія   4
Кримінальна психологія   4
Механізми психологічного захисту особистості   4
Основи консультативної роботи у соціальній сфері   4
Основи психологічного коучингу   4
Основи транзактного аналізу   4
Психологія ділового спілкування   4
Проективні методи у діяльності практичного психолога   4
Психологія агресії та агресивної поведінки   4
Психологія адиктивної поведінки   4
Психологія асертивності   4
Психологія вибору професії   4
Психологія впливу   4
Психологія здоров’я   4
Психологія лідерства   4
Психологія маніпулятивної поведінки   4
Психологія оптимізму   4
Психологія особистісної амбівалентності   4
Психологія соціальної роботи   4
Психологія харчової поведінки   4
Психологія юнацтва   4
Реабілітаційна психологія   4
Спеціальна психологія   4
Психологія особистості   4
Психологія риторики   4
Психологія великих груп та масових явищ   4
Етнопсихологія   4
Політична психологія   4
Психологія міграції   4
Педагогічна психологія   4
Естетотерапія   4
Філософія психоаналізу   4
Філософія несвідомого   4
Психологія релігії   4
Психологія конфлікту   4
Психологія довіри   4
Основи самопізнання   4
Основи когнітивно-поведінкової терапії   4
Профорієнтація та профвідбір   4
Організаційна психологія   4
Психологія соціальної мобільності особистості   4
Психосексуальний розвиток особистості   4
Психологія стресу та ПТСР   4
Психологія залежної поведінки   4
Основи сугестології   4
Психологія малої групи   4
Основи психосоматики   4
Візуальна психодіагностика   4
Психолого-педагогічна терапія   4
Філософія професійної компетентності фахівця   4
Крос-культурна педагогіка Педагогіки 4
Іміджологія вчителя   4
Технології роботи педагога в закладах позашкільної освіти   4
Самоосвіта в умовах дистанційного навчання   4
Інноваційні механізми педагогічного спілкування   4
Методологія науково-педагогічного дослідження   4
Тім-білдінг в освітньому процесі   4
Педагогіка сімейного виховання   4
Основи роботи педагога-організатора в закладах середньої освіти   4
Комунікації в навчанні   4
Педагогічна конфліктологія   4
Інноваційні компетентності сучасного українського вчителя   4
Військова педагогіка   4
Креативні технікив педагогічній майстерності   4
Історія педагогіки   4
Інноваційні технології в педагогічній діяльності в умовах дистанційного навчання   4
Історія педагогіки та порівняльна педагогіка   4
Методика виховної роботи класного керівника   4
Теорія і методика позашкільної освіти   4
Позашкільна освіта в зарубіжних країнах   4
Порівняльна педагогіка   4
Етика науковця   4
Освітні вимірювання   4
Історія національного шкільництва та педагогічної думки   4
Виховна робота в закладах позашкільної освіти   4
Технології педагогічного супроводу обдарованої дитини   4
Теорія і методика виховної роботи в закладах освіти   4
Риторична майстерність педагога   4
Менеджмент інновацій в освіті   4
Комунікативні кометентності вчителя   4
Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики   4
Міжнародні практики неформальної освіти   4
Методика соціально-виховної роботи   4
Альтернативна освіта: вітчизняний і закордонний досвід   4
Основи теорії систем і системний аналіз Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 4
Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти   4
Системний підхід в управлінні освітою   4
Структурно-системний аналіз в упралінні освітою   4
Іншомовний академічний дискус   4
Управління змістом робіт   4
Корпоративна культура   4
Сучасне діловодство в установах та закладах освіти   4
Ділове мовлення та діловодство   4
Документообіг у закладі освіти   4
Культура ділового мовлення та документознавства   4
Інноваційний менеджмент в освітній діяльності   4
Стратегічне управління в освіті   4
Структурні складові інноваційної культури менеджера освіти   4
Основи корпоративного управління в освіти   4
Взаємодія закладів освіти з громадськими організаціями   4
Освітня політика   4
Основи публічного управління   4
Конфліктологія   4
Теорія та практика ризик-менеджменту   4
Ризики в управлінні закладом освіти   4
Управління ризиками в системі менеджменту   4
Прийняття рішень в антикризовому управлінні   4
Основи ораторського мистецтва менеджера освіти   4
Основи теорії мовної комунікації   4
Мовленнєва культура менеджера освіти   4
Педагогічна кофліктологія   4
Менеджмент персоналу   4
Самоменеджмент   4
Психологія громадських організацій   4
Тайм-менеджмент   4
Регіональний вимір управління освітою   4
Креативний менеджмент   4
Європейські стандарти менеджменту освіти   4
Управління якістю освіти   4
Історія вітчизняної освіти   4
Трансфер технологій   4
Етнопедагогіка   4
Соціологія управління   4
Логічне мислення в управлінській діяльності   4
Техніка управлінської діяльності   4
Новаторський педагогічний менеджмент   4
Управління інноваціями в освіті   4
Стратегічна інноватика в освіті   4
Управління інноваційною діяльністю в освіті   4
Основи рекламної діяльності   4
Охорона праці в системі освіти   4
PR-менеджмент   4
Аналітична діяльність у паблік рілешнз   4
Сучасний інструментарій менеджменту освіти   4
Мотивація персоналу організації   4
Лідерські якості менеджера освіти   4
Цінності громадянського суспільства   4
Інструменти мотивування персоналу організації   4
Мультикультурність в управлінні освітою   4
Міжнародний контекст діяльності менеджера освіти   4
Командна взаємодія в організації   4

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад