ОР Бакалавр

Затверджено
Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка
Протокол №1 від 31.08.2020 р.

Каталог вибіркових дисциплін

№ з/п Назва дисципліни Кафедра Кредити
1 Фахова українська мова Української мови і літератури 4
2 Типологія помилок                                       4
3 Лінгвокультурологія 4
4 Основи наукових досліджень 4
5 Фольклористика Сумщини 4
6 Національний код української літератури ХІХ століття 4
7 Сучасна українська драматургія 4
8 Виразне читання 4
9 Українознавство 4
10 Українська біографістика 4
11 Індивідуальний стиль письменника 4
12 Основи літературознавчих досліджень 4
13 Вступ до літератури ХХ століття 4
14 Жанрово-стильові коди української літератури 4
15 Соціально-психологічний роман в українській літературі 4
16 Література української діаспори 4
17 Основи аналізу художнього тексту 4
18 Українське шевченкознавство: актуальні проблеми й новітнє прочитання 4
19 Франкознавчий дискус української літератури 4
20 Поетичні школи ХХ століття 4
21 Медіаосвіта 4
22 Лінгвістичний аналіз тексту 4
23 Професійна термінологія у фаховій діяльності 4
24 Інноваційні технології  вивчення української мови 4
25 Етнокультурні коди української поезії 2 половини ХХ століття 4
26 Сучасна українська література 4
27 Історія української мови 4
28 Спецкурс з української літератури 4
29 Мовне родинознавство 4
30 Етнолінгводидактика 4
31 Український правопис:ретроспектива і сучасність 4
32 Соціолінгвістика і школа 4
33 Лінгводидактика в середніх класах 4
34 Риторика 4
35 Проблемні питання синтаксису 4
36 Український мовленнєвий етикет у професійній комунікації 4
37 Основи термінознавства 4
38 Психолінгвістика 4
39 Фольклор  Російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 4
40 Зарубіжна література для дітей та юнацтва                        4
41 Старослов’янська мова  4
42 Україна у творчості зарубіжних письменників  4
43 Методика роботи з поетичними творами  4
44 Культура російського мовлення  4
45 Історія російської літературної мови  4
46 Література російського зарубіжжя  4
47 Стилістика російської мови  4
48 Тенденції розвитку російської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть  4
49 Загальне мовознавство  4
50 Новітня зарубіжна література 4
51 Вступ у слов’янську філологію  4
52 Зарубіжна література для дітей та юнацтва  4
53 Практикум з розвитку мовлення 4
54 Практичне літературознавство  4
55 Зарубіжна література 4
56 Традиції та новаторство зарубіжної літератури    4
57 Сучасна українська література 4
58 Сучасна зарубіжна література: тенденції розвитку 4
59 Російська мова (для іноземних студентів). Просунутий етап  4
60 Російська мова (для іноземних студентів). Заключний етап  8
61 Література Великобританії та США Германської філології 4
62 Країнознавство Великобританії та США   4
63 Аналітичне читання англійською мовою 4
64 Аналітичне читання німецько мовою 12
65 Теоретичний курс з німецької мови 4
66 Інноваційні технології навчання іноземних мов 4
67 Література Німеччини 4
68 Теоретичний курс з англійської мови 4
69 Історія англійської мови Практики англійської мови 4
70 Аналітичне читання англійською мовою       4
71 Практична граматика англійської мови 4
72 Англійська мова 4
73 Практичний курс англійської мови 4
74 Теорія і практика перекладу 4
75 Аналітичне читання німецькою мовою Теорії та практики романо-германських мов 8
76 Латинська мова            8
77 Історія німецької мови 8
78 Країнознавство Німеччини 4
79 Аналітичне читання французькою мовою 20
80 Теоретичний курс з французької мови 4
81 Історія французької мови 8
82 Література Франції 4
83 Країнознавство Франції 4
84 Німецька мова 4
85 Французька мова 4
86 Практикум з розв’язування задач шкільного курсу математики Математики 4
87 Шкільний курс математики       4
88 Евристика 4
89 Теорія графів та її застосування 4
90 Загальна фізика та астрономія 4
91 Дискретна математика 4
92 Практикум з розв’язування олімпіадних задач з математики (основна школа) 4
93 Наукові основи шкільного курсу математики 4
94 Математичне програмування  4
95 Вибрані питання елементарної математики 4
96 Історія математики  4
97 Методика роботи з обдарованими учнями (математика,а, основна школа) 4
98 Евристика у навчанні математики (основна школа)  4
99 Навчання математики з комп’ютерною підтримкою  4
100 Математичне моделювання та теорія ігор  4
101 Елементи методів зображень 4
102 Теорія ігор              4
103 Вибрані питання олімпіадної математики І (арифметика, теорія чисел, алгебра) 4
104 Диференціальні та інтегральні рівняння в фізиці  Фізики та методики навчання фізики 4
105 Математичний аналіз в фізиці       4
106 Теорія ймовірностей та математична статистика в курсі фізики  4
107 Теорія ймовірностей як основа статистичної фізики 4
108 Лабораторний практикум з молекулярної фізики  4
109 Охорона праці 4
110 Основи безпеки життєдіяльності  4
111 Математичні методи фізики 4
112 Математичний апарат в фізиці 4
113 Вибрані питання класичної механіки 4
114 Спеціальні питання теоретичної фізики 4
115 Лабораторний практикум з оптики  4
116 Лабораторний практикум з атомної та ядерної фізики  4
117 Спеціальна методика навчання фізики 4
118 Технології навчання фізики у ЗЗСО      4
119 Спеціальний практикум з дослідження структури речовини  4
120 Спеціальний фізичний практикум з фізики мікросвіту 4
121 Основи сучасної електроніки 4
122 Радіоелектроніка  4
123 Астрономія 4
124 Астрофізика 4
125 Вибрані питання теоретичної фізики  4
126 Основи фізики твердого тіла  4
127 Вибрані питання методики навчання фізики  4
128 Застосування комп’ютерів у навчанні фізики  4
129 Лабораторний практикум з методики навчання фізики  4
130 Вибрані питання математичного аналізу 4
131 Диференціальні та інтегральні рівняння (друга спеціальність) 4
132 Практикум з розв’язування задач з математики 4
133 Шкільний курс математики (друга спеціальність) 4
134 Теорія ймовірностей та математична статистика 4
135 Вибрані питання теорії ймовірностей (друга спеціальність) 4
136 Історія фізики 4
137 Концепція сучасного природознавства  4
138 Основи сучасної електроніки 4
139 Радіоелектроніка  4
140 Методика навчання математики 4
141 Вибрані питання методики навчання математики  4
142 Практикум з розв'язування задач з фізики 4
143 Шкільний курс фізики 4
144 Застосування комп'ютерів у навчанні фізики 4
145 Вибрані питання методики навчання фізики  4
146 Відеозйомка і відео монтаж Інформатики 4
147 Візуалізація даних                      4
148 Розробка Аndroid-застосунків в App Inventor  4
149 Електронні освітні ресурси 4
150 Когнітивна візуалізація 4
151 Інфографіка 4
152 Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики та інформатики   4
153 Віртуальні і цифрові лабораторії   4
154 Програмування (С #)  4
155 Програмування (PHP) 4
156 Комп'ютерне моделювання 4
157 3D-моделювання 4
158 Основи SMM 4
159 Motion-дизайн 4
160 Олімпіадні задачі з ІТ 4
161 Програмування (Ruby) 4
162 Комп'ютерні мережі та Інтернет 4
163 Програми для мобільних платформ 4
164 Практикум з веб-дизайну 4
165 Мультимедійні технології 4
166 Технології захисту даних 4
167 Безпека бізнесу  Бізнес-економіки та адміністрування 4
168 Маркетинг подій                                 4
169 Моделювання процесів та аналітика бізнесу  4
170 Брендинг територій  4
171 Інтернет речей  4
172 Менеджмент якості  4
173 Маркетингове моделювання  4
174 Тестування продукції  4
175 Некомерційний маркетинг  4
176 Психологія торговельних відносин 4
177 Організація торгівлі  4
178 Управління Start-up проектами  4
179  Управління конкурентоспроможністю  4
180 Проектування та адміністрування баз даних  4
181  Цифрова економіка  4
182 Створення власного бізнесу  4
183 Міжнародна економіка  4
184 Основи цифрової економіки  4
185 Інтернет-маркетинг  4
186 Брендинг  4
187 Методи прийняття управлінських рішень  4
188 Іміджелогія  4
189 Конфліктологія  4
190 Управління конфліктами в трудовому колективі  4
191 Реклама та стимулювання збуту  4
192 Тайм менеджмент  4
193 Інноваційна економіка  4
194 Ивент-маркетинг  4
195 Маркетинг територій  4
196 Міжнародні маркетингові стратегії  4
197 Мотивація та стимулювання поведінки споживачів  4
198 Окисно-відновні системи Хімії та методики навчання хімії 4
199 Історія хімії                 3,5
200 Основи наукових досліджень 3
201 Фізико-хімічні методи дослідження речовини 4
202 Методика розв’язання задач з хімії 3
203 Хімія довкілля 6
204 Будова речовини 5
205 Дисперсні системи 3
206 Хімія природних сполук  4
207 Біоорганічна хімія  8
208 Високомолекулярні сполуки  3
209 Позакласна робота з хімії  3,5
210 Шкільний курс  хімії 4
211 Аналітична хімія 4
212 Фізична і колоїдна хімія 5
213 Хімія координаційних сполук  3
214 Ентомологія з основами арахнології  Біології людини та тварин 3,5
215 Медико-біологічні основи здоров’я людини                         3
216 Радіобіологія та захист здоров’я людини  4
217 Паразитарні хвороби 4
218 Фізіологія вісцеральних систем 4
219 Біофізика 4
220 Порівняльна анатомія тварин 3
221 Методика навчання біології у профільних класах 3
222 Заповідна справа 4
223 Фізіологія ЦНС 4
224 Біогеографія з основами екосистемології   5
225 Функціональна анатомія 4
226 Карцинологія та арахнологія 3,5
227 Теріологія 3,5
228 Паразитологія  4
229 Біофізика з основами радіобіології  4
230 Орнітологія 4
231 Історія розвитку тваринного світу 4
232 Фізіологія збудливих тканин 4
233 Лабораторні методи біологічних досліджень 4
234 Нормальна фізіологія людини 4
235 Екосистемологія 5
236 Фізіологія ВНД  3
237 Географія мінерально-сировинних ресурсів Загальної і регіональної географії 4
238 Природно-заповідні території                                 4
239 Географічна номенклатура 4
240 Основи туризму 4
241 Геоінформаційне картографування 4
242 Математичні методи в географії 4
243 Географічні аспекти регіонального розвитку   4
244 Геоурбаністика 4
245 Туристичне краєзнавство 4
246 Методи географічних досліджень  4
247 Географія населення 4
248 Основи демографії 4
249 Природа Світового океану 4
250 Географія світового господарства  4
251 Географія музеїв світу  4
252 Географія агропромислового комплексу 4
253 Геоекологія 4
254 Ландшафтна екологія 4
255 Дистанційне зондування Землі 4
256 Географічне краєзнавство 4
257 Дидактика географії 4
258 Основи методики навчання географії  4
259 Географія релігій і культур 4
260 Географічне моделювання 4
261 Геоморфологія 4
262 Геоінформаційні системи та бази даних  4
263  Історична географія 4
264 Рекреаційна географія  4
265 Ландшафтознавство  4
266 Ескурсознавство з основами музеєзнавства  4
267 Палеогеографія  4
268 Географія Сумської області 4
269 Біологічна латина  Загальної біології та екології 3,5
270 Агрохімія                  4
271 Агроекологія  4
272 Молекулярна біологія  4
273 Розв’язання задач з біології  4
274 Охорона природи  3
275 Лікарські рослини  3
276 Основи філогенії рослин і тварин  4
277 Моніторинг довкілля  4
278 Методика навчання екології  3
279 Алелопатія  4
280 Екологія рослин і тварин  4
281 Шкільна науково-дослідна ділянка та гуртки юних біологів  4
282 Екологічна освіта та виховання  4
283 Основи екології 3
284 Екологія 3
285 Читання хорових партитур  Хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання 8
286 Практикум шкільного репертуару                             4
287 Основи музичної акустики та звукорежисури  4
288 Ансамблеве виконавство 16
289 Методика роботи зі шкільним музичним колективом  8
290 Хоровий спів  16
291 Звукорежисура естрадний концертних номерів  16
292 Робота з хором 12
293 Звукорежисура культурно-масових заходів  12
294 Диригування  12
295 Основи саунд-продюсування 4
296 Хорова література  4
297 Естрадно-джазовий солоспів  4
298 Основи музичної та звукової електроніки  4
299 Камерний солоспів  4
300 Основи саунд-дизайну  4
301 Робота з вокальним ансамблем 8
302 Робота з естрадним вокальним ансамблем  8
303 Звукорежисура та музична акустика концертних залів та відкритих просторів  8
304 Основи аранжування вокальних творів  4
305 Основи естрадного аранжування  4
306 Основи музично-виконавської драматургії  4
307 Основи аранжування музичних творів  4
308 Постановка  голосу 4
309 Концертна сценічна звукорежисура  4
310 Сценічний рух та пластика 4
311 Мультимедійні та аудіо-технології  4
312 Хорознавство  4
313 Шрифти ОТМ, музикознавства та культурології 12
314 Комп’ютерна графіка                                          12
315 Матеріали графіки в рисунку 8
316 Техніки і матеріали живопису 8
317 Робота в матеріалі  4
318 Художньо-прикладна графіка  8
319 Основи креслення та макетування 8
320 Композиція презентації 4
321 Декоративний живопис  8
322 Основи комп'ютерної графіки 8
323 Робота в матеріалі за спеціалізацією ХТ 16
324 Техніки і матеріали рисунка 12
325 Робота з натури 16
326 Графічні матеріали 12
327 Основи об’ємного моделювання та перспективи 4
328 Техніки і матеріали живопису  4
329 Історія ОТМ та архітектури  8
330 Історія музичного мистецтва   8
331 Історія української музики 16
332 Всесвітня історія музики 16
333 Шкільний курс СХК та методика викладання 8
334 Історія медіа-культури  4
335 Культура постмодерну  4
336 Історія культурології  8
337 Теорія культури  8
338 Культурологічні пам’ятки Слободжанщи  4
339 Історико-культурна спадщина ЮНЕСКО 4
340 Культурологія міфу  4
341 Народне мистецтво  4
342 Культура повсякденності  8
343 Соціокультурна ідентичність  8
344 Релігійна культура 4
345 Історія релігійних ідей  4
346 Практична етнологія 4
347 Молодіжна субкультура 4
348 Основи медіа-компетентності 4
349 Основи медіа-культури 4
350 Історія світового кінематографу 4
351 Історія світового театру 4
352 Теорія та практика комунікацій 4
353 Сучасні культурні комунікації  4
354 Історія музичного мистецтва Хореографії та музично-інструментального виконавства 8
355 Основи акомпанементу                                      4
356 Ансамблеве виконавство  16
357 Оркестр 16
358 Практикум роботи з дитячим хореографічним колективом 8
359 Дитяча хореографія 8
360 Практикум з ТМ народно-сценічного танцю 8
361 Зразки народної хореографії  8
362 Практикум з ТМ класичного танцю 8
363 Зразки класичної хореографії 8
364 Практикум з ТМ українського народного танцю  8
365 Зразки української хореографії  8
366 Практикум з ТМ сучасного танцю 4
367 Зразки сучасної хореографії  4
368 Практикум з ТМ бального танцю 4
369 Зразки бальної хореографії 4
370 Народний костюм та сценічне оформлення танцю 4
371 Виконавська майстерність хореографа 4
372 Партерний тренаж 4
373 Тренаж в хореографії   4
374 Етика, естетика 4
375 Оркестр духових музичних інструментів 16
376 Концертмейстерський клас 16
377 Оркестр народних музичних інструментів  16
378 Робота з оркестром народних інструментів 12
379 Робота з оркестром духових музичних інструментів 12
380 Диригування  12
381 Камерний ансамбль  12
382 Фортепіано 4
383 Додатковий музичний інструмент  4
384 Основи оркестровки симфонічного оркестру 4
385 Підбір на слух та основи імпровізації  4
386 Інструментування   4
387 Фортепіанний ансамбль 8
388 Читання оркестрових партитур 8
389 Інструментознавство  4
390 Спортивно-педагогічне вдосконалення (панкратіон) Теорії та методики фізичної культури 4
391 Спортивно-педагогічне вдосконалення (грепплінг)               28
392 Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна гімнастика та акробатика) 28
393 Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивна аеробіка) 28
394 Спортивно-педагогічне вдосконалення (силові види спорту) 28
395 Спортивно-педагогічне вдосконалення (загальна, іноземці) 28
396 Фізична підготовка в Збройних силах 4
397 Основи самооборони 4
398 Оздоровчий фітнес 4
399 Патріотичне виховання на традиціях фізичної культури 4
400 Основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг  4
401 Психологія фізичного виховання і спорту  4
402 Теорія і методика фізичного виховання  4
403  Основи кінезіології  4
404 Основи медичних знань  Громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури 4
405 Безпека життєдіяльності            4
406 Спортивна фізіологія 4
407 Фізіологія рухової активності   4
408 Спортивна медицина 4
409  Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів  4
410 Фізіологія спорту та фізичних вправ  4
411 Новітні здоров’язбережувальні  технології в закладах  освіти 4
412 Гігієна 4
413 Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів  4
414 Сенсорна інтеграція в корекційно-розвивальній роботі Логопедії 4
415 Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі                4
416 Психопатологія  4
417 Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи 4
418 Основи арт-педагогіки  4
419 Спеціальна психологія 4
420 Спеціальна методика дошкільного виховання  4
421 Інноваційні технології в логопедії  4
422 Логоритміка  4
423 Каліграфотерапія 4
424 Соціально-правове забезпечення осіб з особливими потребами  4
425  Ігрова діяльність у логопедичній роботі  4
426 Нетрадиційні методики у логопедії  4
427 Інформаційно-комунікаційні технологічні та технічні засоби корекційного навчання  4
428 Організація логопедичного заняття  4
429 Функціональний фітнес  Здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 4
430 Менеджмент здоров'я                           4
431 Гідротерапія та гідрокінезотерапія 4
432 Теорія і методика адаптивного фізичного виховання  4
433 Основи соціальної реабілітації  4
434 Фітнес програми аеробної і силової спрямованості  4
435 Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів  4
436 Лікувальний та спортивний масаж  4
437 Нутриціологія  4
438 Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю   4
439 Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю  4
440 Прикладна ерготерапія  4
441 Основи вертебрології та мануальної терапії 4
442 Народні та нетрадиційні методи реабілітації  4
443 Фітнес програми аеробної та силової спрямованості  4
444 Менеджмент здоров’я  4
445 Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів  4
446 Гідротерапія та гідрокінезотерапія  4
447 Теорія і методика адаптивного фізичного виховання  4
448 Нутриціологія  4
449 Лікувальний та спортивний масаж  4
450 Тренування рухової активності пацієнтів та осіб з інвалідністю  4
451 Прикладна ерготерапія  4
452 Основи вертебрології та мануальної терапії  4
453 Народні та нетрадиційні методи реабілітації  4
454 Підвищення спортивної майстерності Теорії та методики спорту  28
455 Спортивно-педагогічне удосконалення               28
456 Лижний спорт 4
457 Гірськолижний спорт 4
458 Паралімпійський спорт 4
459 Адаптивний спорт 4
460 Спортивна фізіологія 4
461 Фізіологія рухової активності 4
462 Спортивна медицина 4
463 Медико-біологічне забезпеченнянавчально-тренувального процесу спортсменів 4
464 Сучасні технології в ігрових та складно-кординаційних видах спорту 4
465 Сучасні технології в циклічних видах спорту 4
466 Силові види спорту та МВ 4
467 Управління недержавними спортивними організаціями 4
468 Кухні народів світу Туризму та готельно-ресторанного сервісу 4
469 Основи медичних знань                4
470 Туристські ресурси України  4
471 Методика розробки турів   4
472 Альпінізм і скелелазіння   4
473 Основи курортології  4
474 Готельно-ресторанний сервіс  4
475 Мотиваційний менеджмент в туризмі  4
476 Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів   4
477 Основи професійної діяльності менеджера з туризму   4
478 Активний туризм  4
479 Організація барної справи  4
480 Pеклама в індустрії туризму  4
481 Безпека в індустрії туризму  4
482 Основи міжнародного туризму 4
483 Історія України  Історії України 8
484 Історіографія історії України              4
485 Історичне краєзнавство  4
486 Охорона та збереження пам'яток історії та культури  4
487 Історія Сумщини 4
488 Архівознавство  4
489 Історія держави і права  4
490 Археологія ранньої залізної доби  4
491 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство  4
492 Історична антропологія  4
493 Історія Слобідської та Північно-Східної України  4
494 Історіографія археології 4
495 ШК викладання історії Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 4
496 Середньовічний Схід                    4
497 Нова історія країн Азії і Африки  8
498 Історичне музеєзнавство 4
499 Історія Центральної і Східної Європи 8
500 Методика історико-краєзнавчої роботи  4
501 Нова історія країн Європи та Америки  4
502 Медіаграмотність 4
503 Історіографія всесвітньої історії  4
504 Історія міжнародних відносин 4
505 Конфліктологія і конфлікти сучасності  4
506 Історія світової дипломатії 4
507 Історія Азії і Африки  4
508 Міжнародні економічні відносини  4
509 Теорія і практика дипломатії  4
510 Регіонознавство і країнознавство: теорія, методологія і практика 8
511 Дипломатична і консульська служба України  4
512 Етикет державного службовця 4
513 Історія вчень про державу і право  Права та методики викладання правознавства 4
514 Адвокатура                  4
515 Нотаріат України  4
516 Податкове та митне право  4
517 Земельне право  4
518 Порівняльне правознавство  4
519 Криміналістика 4
520 Кримінально-виконавче право 4
521 Юридична конфліктологія  4
522 Підприємницьке право  4
523 Право інтелектуальної власності 4
524 Міжнародне право  4
525 Основи гендерної політики  4
526 Теорія правозастосування  4
527 Юридичний практикум  4
528 Основи правознавства  4
529 Основи конституційного права  4
530 Біоетичний дискурс  Філософії та соціальних наук 4
531 Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективи                     4
532 Інформаційне суспільство  4
533 Інформаційні війни  4
534 Історія естетичної думки  4
535 Епістемологія креативності 4
536 Основи розвитку критичного мислення  4
537 Лінгвофілософські студії  4
538 Логіка 4
539 Майбутнє свідомості: науково-філософський аспект  4
540 Політологія 4
541 Професійна етика  4
542 Соціальна антропологія  4
543 Соціологія 4
544 Соціологія масових комунікацій  4
545 Основи системи «людина і світ»  4
546 Історія зарубіжної культури  4
547 Релігієзнавство 4
548 Етика, естетика  4
549 Анімаційні технології в соціальній роботі Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 4
550 Гендерна педагогіка і психологія   4
551 Пенітенціарна педагогіка і психологія 4
552 Теорія і методика роботи соціального гувернера 4
553 Соціально-педагогічна профілактика насильницької поведінки 4
554 Реклама та зв'язки з громадськістю в соціальній сфері  4
555 Соціальні технології впливу та комунікативної дії: (1 курс, 1 семестр), (1 курс, 2 семестр) 4
556 Соціальний супровід клієнта  4
557 Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики 4
558 Громадські організації в соціальній роботі  4
559 Методика соціально-виховної роботи 4
560 Економічні основи соціальної роботи  4
561 Ведення випадку в соціальній роботі  4
562 Соціальна робота з дитячими і молодіжними об'єднаннями  4
563 Правове забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги  4
564 Соціалізація особистості 4
565 Соціальне гувернерство  4
566 Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей  4
567 Паблик-рилейшнз в системі соціального забезпечення  4
568 Соціальні комунікації: (1 курс, 1 семестр), (1 курс, 2 семестр) 4
569 Соціальна педагогіка 4
570 Соціально-правовий захист молоді в Україні  4
571 Недержавний сектор у соціальній сфері  4
572 Соціально-правовий захист сімей в Україні  4
573 Соціально-правовий захист дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом 4
574 Соціально-психологічне консультування  4
575 Правове регулювання соціального забезпечення  4
576 Економічні основи соціокультурної діяльності 4
577 Педагогіка дозвілля 4
578 Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм 4
579 Основи сценічного руху, пластики й танцю 4
580 Тренінг особистісного та професійного розвитку 4
581 Організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності 4
582 Соціокультурна корекція і реабілітація  4
583 Народна художня культура 4
584 Організація і методика проведення екскурсій та  туристсько-рекреаційних заходів 4
585 Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності дітей  4
586 Правове забезпечення соціокультурної діяльності  4
587 Управлінська іміджологія  4
588 Технології організації презентацій та музейно-виставкової діяльності  4
589 Гендерно-чутлива соціокультурна діяльність  4
590 Соціокультурне підприємництво  4
591 Театрально-педагогічні технології соціальної роботи 4
592 Гендерна культура дітей та молоді 4
593 Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми 4
594 Технології протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей 4
595 Громадські організації в соціальній роботі  4
596 Спеціалізовані служби в соціальній сфері  4
597 Соціальна конфліктологія  4
598 Спонсорінг та фандрайзинг у соціальній роботі  4
599 Соціальний аудит та інспектування  4
600 Віктимологія 4
601 Соціальне гувернерство 4
602 Спеціалізовані служби в соціальній сфері  4
603 Соціально-правовий захист сімей в Україні  4
604 Соціальна робота з різними типами сімей 4
605 Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми  4
606 Основи хореографії 4
607 Корекційно-оздоровча робота з дітьми 4
608 Туристичне краєзнавство  4
609 Теорія і практика культурно-дозвіллєвої діяльності молоді 4
610 Основи музейної педагогіки  4
611 Фандрайзинг у соціокультурній діяльності  4
612 Психологічна служба в системі спеціальної/інклюзивної освіти  Спеціальної та інклюзивної освіти 4
613 Волонтерська діяльність в системі допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку                             4
614 Диференціальна діагностика у спеціальній психології та логопсихології  4
615 Корекційна та логопедична робота в андрогогіці  4
616 СМ роботи гувернера-дефектолога 4
617 Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в системі спеціальної/інклюзивної освіти 4
618 Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами 4
619 СМ соціально-побутового орієнтування 4
620 Соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку  4
621 Основи тифлопедагогіки  4
622 Інклюзивне навчання в системі загальної освіти  4
623 Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями  4
624 Соціально-психологічні педагогічні технології в системі спеціальної/інклюзивної освіти  4
625 Правове забезпечення осіб з ОІР та їхніх батьків (опікунів)  4
626 Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної/інклюзивної освіти  4
627 Комунікативна компетентність вчителя-дефектолога  4
628 СМ фізики та хімії у побуті  4
629 СМ навчання каліграфії учнів з порушеннями інтелектуального розвитку  4
630 Моделі та технології логопедичної та соціально-реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку 4
631 Основи сурдопедагогіки 4
632 Корекційно-реабілітаційні служби  4
633 Технічні засоби корекційного навчання  4
634 Діагностика та корекція розладів спектру аутизму  4
635 Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
636 Основи психолінгвістики  4
637 Основи соціалізації осіб з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями 4
638 Теорія і методики виховної та профорієнтаційної роботи у закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням 4
639 Основи психокорекції дітей з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями  4
640 Ігрові технології в логопедичній роботі  4
641 Арт-терапія у системі корекційно-реабілітаційної допомоги особам з ППФР 4
642 Сучасні технології фізичної, логопедичної реабілітації дітей з ППФР 4
643 СМ роботи з дітьми-сиротами з інтелектуальними та/або з мовленнєвими порушеннями  4
644 Спеціальна методика раннього втручання  4
645 Спецсемінар. Фізична реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку  4
646 Адаптивна фізична культура  4
647 Основи сімейної педагогіки Дошкільної та початкової освіти 4
648 Проблемно-пошукові методи навчання в сучасній початковій школі 
                                     
4
649 Сучасна англійська мова для вчителів початкової школи  4
650 Актуальні питання теорії та методики виховання  4
651 Основи елементарної теорії музики 4
652 Теоретичні основи музичного мистецтва 4
653 Трудове навчання з практикумом  4
654 Методика навчання образотворчому мистецтву дітей молодшого шкільного віку 4
655 Розмовний курс англійської мови для учителів початкових класів  4
656 Практикум елементарного музикування  4
657 Економічне виховання у закладах освіти  4
658 Образотворче мистецтво з методикою керівництва художньою діяльністю  4
659 Використання хмарних технологій в освітньому процесі початкової школи 4
660 Основи теорії гендеру  4
661 Вибрані питання методики навчання математичної освітньої галузі  4
662 Формування екологічної компетентності молодших школярів 4
663 Формування музичної культури молодших школярів 4
664 Формування культурної компетентності учнів в Новій українській школі 4
665 Методи та засоби інформаційної діяльності  4
666 Музична ритміка  4
667 Сучасні форми роботи з батьками  4
668 Методика навчання розв’язування задач у початкових класах 4
669 Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі 4
670 Сучасні освітні системи країн Європи  4
671 Методика навчання усного рахунку  4
672 Створення сучасних навчально-методичних матеріалів для уроків англійської мови в початковій школі 4
673 Ігрові технології в екологічній освіті  4
674 Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»  4
675 Виразне читання  4
676 Специфіка музичної освіти молодших школярів у Новій українській школі 4
677 Етика сімейного виховання 4
678 Технологія «Лепбук» у роботі з дошкільниками 4
679 Розмовний курс англійської мови для вихователів ЗДО  4
680 Біологія розвитку дитини  4
681 Психологія дитячої творчості  4
682 Формування музичної культури дітей дошкільного віку 4
683 Використання хмарних технологій в ЗДО 4
684 Lego-технології в освітньому просторі ЗДО 4
685 Керівництво художньою діяльністю дітей дошкільного віку  4
686 Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти  4
687 Технологія проектної діяльності в закладах дошкільної освіти  4
688 Stem – освіта для дошкільників  4
689 Мистецтво дизайну у ЗДО  4
690 Технологія розвитку особистості Г. Альтшуллера  4
691 Сучасні технології музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти 4
692 Формування дослідницької культури дошкільників у проектній діяльності 4
693 Технології інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку  4
694 Комп’ютерні технології у роботі з дітьми  4
695 Екологічна психопедагогіка 4
696 Основи християнської етики 4
697 Образотворче мистецтво з методикою керівництва художньою діяльністю 4
698 Сучасні методи організації рефлексії в початковій школі 4
699 Основи інформаційної безпеки особистості: (Дошкільна освіта); (Початкова освіта) 4
700 Актуальні питання теорії та методики виховання 4
701 Ігрові технології в екологічній освіті 4
702 Особливості роботи над завданнями підвищеної складності і логічними задачами в початковій школі  4
703 Постановка голосу та техніка мовлення 4
704 Практикум елементарного музикування  4
705 Основи сімейної педагогіки  4
706 Постановка голосу та техніка мовлення  4
707 Використання хмарних технологій в ЗДО  4
708 Основи інформаційної безпеки особистості  4
709 Технологія Монтессорі 4
710 Психологія особистості  Психології 4
711 Психологія риторики            4
712 Психологія великих груп та масових явищ  4
713 Етнопсихологія 4
714 Політична психологія 4
715 Психологія міграції 4
716 Педагогічна психологія 4
717 Естетотерапія 4
718 Філософія психоаналізу  4
719 Філософія несвідомого  4
720 Психологія релігії  4
721 Юридична психологія  4
722 Психологія конфлікту  4
723 Психологія довіри  4
724 Основи самопізнання  4
725 Основи когнітивно-поведінкової терапії 4
726 Профорієнтація та профвідбір  4
727 Організаційна психологія  4
728 Психологія соціальної мобільності особистості  4
729 Казкотерапія 4
730 Психосексуальний розвиток особистості 4
731 Психологія стресу та ПТСР  4
732 Психологія залежної поведінки  4
733 Основи сугестології  4
734 Психологія малої групи  4
735 Основи психосоматики  4
736 Основи ораторського мистецтва менеджера освіти  Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 4
737 Основи теорії мовної комунікації      4
738 Іноземна мова в професійному спілкуванні  4
739 Іншомовний академічний дискурс  4
740 Інноваційний менеджмент в освітній діяльності  4
741 Стратегічне управління в освіті  4
742 Сучасне діловодство в установах та закладах освіти 4
743 Ділове мовлення та діловодство  4
744 Освітня політика 4
745 Взаємодія закладу освіти з громадськими організаціями 4
746 Теорія та практика ризик-менеджменту  4
747 Ризики в управлінні закладом освіти  4
748 Основи теорії систем і системний аналіз  4
749 Системний аналіз структури і змісту управління установами та закладами освіти 4
750 Основи рекламної діяльності  4
751 Охорона праці в системі освіти  4
752 Новаторський педагогічний менеджмент  4
753 Управління інноваціями в освіті 4
754 Управління змістом робіт  4
755 Історія педагогіки та порівняльна педагогіка  4
756 Історія вітчизняної освіти  4
757 Трансфер технологій  4
758 Техніка управлінської діяльності   4
759 Етнопедагогіка Педагогіки 4
760 Прогресивні ідеї української етнопедагогіки         4
761 Педагогічні технології  4
762 Педагогіка сімейного виховання  4
763 Іміджелогія вчителя  4
764 Основи роботи педагога-організатора в закладах середньої освіти  4
765 Основи роботи педагога-організатора в дитячих закладах оздоровлення й відпочинку 4
766 Проблеми адаптації студентів до навчання в університеті 4
767 Актуальні питання змісту шкільної освіти  4
768 Інноваційні технології викладання предметів педагогічного циклу  4
769 Методологія науково-педагогічного дослідження  4
770 Комунікації у навчанні  4
771 Інноваційні механізми педагогічного спілкування  4
772 Інформаційні технології в освіті  4
773 Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах  4
774 Педагогічна творчість  4
775 Технології розв’язування педагогічних задач  4
776 Теорія і методика позашкільної освіти 4
777 Позашкільна освіта в зарубіжних країнах  4
778 Історія педагогіки  4
779 Порівняльна педагогіка  4
780 Ідеї розвиваючого навчання у світовій педагогіці  4
781 Інноваційні технології в педагогічній діяльності  4
782 Актуальний досвід зарубіжної педагогіки  4
783 Професійне красномовство педагога  4
784 Прикладна педагогічна риторика  4
785 Педагогічна техніка 4
786 Виховна робота в закладах позашкільної освіти  4
787 Комунікативні компетентності вчителя  4
788 Технології педагогічного супроводу обдарованої дитини  4
789 Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики  4
790 Соціально-педагогічне консультування в діяльності класного керівника  4
791 Основи профорієнтаційної роботи класного керівника  4
792 Технології соціально-педагогічного консультування в діяльності класного керівника 4
793 Управління освітніми ІТ проектами  4
794 Методика виховної роботи класного керівника  4
795 Міжнародні практики неформальної освіти  4
796 Основи освітньої інноватики  4
797 Методика соціально-виховної роботи  4
798 Інноваційні шляхи впровадження методів народної педагогіки  4
799 Педагогічний інструментарій української етнопедагогіки  4
800 Педагогіка народознавства  4
801 Майстерність професійної діяльності  4
802 Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування  4
803 Педагогічне спілкування 4
804 Класична світова педагогічна думка  4
805 Історія національного шкільництва та педагогічної думки  4
806 Гуманістична парадигма виховання: історія та сучасність  4
807 Риторична майстерність педагога  4
808 Зарубіжна й вітчизняна реформаторська педагогіка  4
809 Альтернативні навчальні заклади: вітчизняний і закордонний досвід  4
810 Менеджмент інновацій в освіті 4