Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості управлінської, навчальної, методичної, наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності Університету.

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов'язків у межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" і Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. №48.

Працівники навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами.

Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого Вченою радою плану-графіка за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному університеті здійснюється за такими видами:

І. Підвищення кваліфікації (курси):

а) «Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес»

Метою курсів є вдосконалення інформатичних компетентностей викладача педагогічного університету, що передбачає формування у нього сучасної бази знань з теорії інформації та інформаційних процесів навколишнього світу, готовності до застосування сучасного технічного і програмного забезпечення у науково-дослідній та професійній діяльності.

Основні завдання курсів:

-     вивчення методів використання інформаційних технологій в науковій, експериментальній, дослідницькій та професійній діяльності викладача;

-     знайомство з сучасними технічними засобами навчання та їх використанням у навчальному процесі;

-     формування та закріплення навичок роботи з сучасними програмними продуктами з метою створення електронних засобів навчального призначення.

б) «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу» (тренінг-семінар)

Метою тренінгу-семінару «Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи» є підвищення психологічної компетентності викладачів вищого навчального закладу у професійній діяльності.

Мета конкретизується у наступних завданнях:

-     поглиблення знань про психологічні закономірності навчання і виховання студентської молоді;

-     опанування знань про психологічні особливості студентського періоду життя людини;

-     усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

-     поглиблення знань та розвиток професійно-значущих вмінь в сфері педагогічного спілкування з студентами та колегами;

-     усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

-     розвиток професійно-значущих якостей особистості викладача ВНЗ.

З 2015-2016 навчального року в Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка починають діяти нові форми підвищення кваліфікації (курси):

в) «Культура наукової української мови» (семінар-практикум)

Мета: розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової, науково-методичної діяльності, сприяти вдосконаленню мовнокомунікативної, текстової, жанрової, стилістичної, термінологічної, лексикографічної компетентностей.

Завдання:

-      поглибити знання про науковий стиль української мови; розширити уявлення про мовні засоби наукового тексту, розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови;

-      опанувати технології роботи з науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного аналізу наукового тексту;

-      виховувати мовний смак і мовне чуття наукового слова.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачам важливо знати :

-          специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, стильові ознаки української наукової мови;

-          правила побудови і культури читання наукового тексту;

-          мовні засоби організації наукової інформації в наукових текстах різних підстилів і різних рівнів складності; обов'язкові вимоги до оформлення посилань, цитат;

-          композиційно–логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, виступу.

г) «Англійська мова» (семінар)

Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування необхідної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуаційного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова» є набуття мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати: граматичний та лексичний матеріал з англійської мови у зазначеному обсязі.

вміти: спілкуватись в академічному й професійному оточенні, що повинно проявлятися в різних типах мовленнєвої поведінки.

д) «Філософія науки»

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія науки» є забезпечення глибокого засвоєння загальної проблематики філософії науки з метою формування здібностей критичної рефлексії власної науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія науки» є:

–     розкрити сутність предмета «Філософія науки»;

–     засвоїти історію та логіку розвитку наукового знання в широкому соціокультурному контексті;

–     показати глобальні тенденції зміни наукової картини світу, типів наукової раціональності, системи цінностей, на які орієнтуються вчені;

–     проаналізувати основні світоглядні та методологічні проблеми, що виникають в науці на сучасному етапі її розвитку та отримати уявлення про тенденції історичного розвитку науки;

–     схарактеризувати евристичний потенціал сучасних високих наукомістких технологій, проаналізувати їх вплив на основні сфери життєдіяльності планетарної цивілізації;

–     розкрити зміст філософських та світоглядних проблем, що виникають в результаті практичного застосування NBIC-технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни треба

знати:

–          історію та логіку розвитку наукового знання;

–          тенденції зміни наукової картини світу, типів наукової раціональності;

–          системи цінностей, на які орієнтуються вчені;

–          провідні світоглядні та методологічні проблеми науки на сучасному етапі її розвитку;

–     тенденції розвитку науки та сучасних високих наукомістких технологій;

–     евристичний потенціал сучасних високих наукомістких технологій, їх вплив на основні сфери життєдіяльності планетарної цивілізації;

–     зміст філософських та світоглядних проблем, що виникають в результаті практичного застосування NBIC-технологій.

вміти:

– критично аналізувати сучасні реалії та перспективи розвитку науки та сучасних високих технологій;

–     застосовувати набуті знання при аналізі найскладніших і найрізноманітніших проблем сьогодення, а також у процесі їх розв’язання.

ІІ. Стажування.

Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки стосовно виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високоякісному рівні в межах певної спеціальності.