Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання 2020-2021 навчального року

ДО УВАГИ студентів заочної форми навчання

З 2015-2016 навчального року у СумДПУ імені А.С. Макаренка на заочній формі навчання запроваджується оцінювання знань за Європейською кредитно-трансферною системою.

Кожному студенту необхідно ознайомитися з порядком оцінювання в ЄКТС.

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу» розроблено на виконання наказу МОН № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) організації освітнього процесу – система трансферу й накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень студентів базується на кредитній побудові освітнього процесу, систематичному поточному контролі і накопиченні балів за різнопланову навчально-пізнавальну діяльність студентів у період навчання.

За додаткові види навчальної роботи, визначені кафедрою (результативну участь у олімпіадах різних рівнів, конкурсах наукових робіт, доповідях на наукових конференціях та наукові публікації тощо) можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали з навчальної дисципліни.

Розподіл балів (критерії оцінювання) за видами освітньої діяльності та контрольними заходами відображається у робочій навчальній програмі дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої диференційований залік, студент максимально може набрати 100 балів.

Під час поточного контролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої є іспит, студент максимально може набрати 75 балів та має право підвищити свій результат під час підсумкового контролю. Підсумковий контроль максимально оцінюється в 25 балів, що в сумі з оцінкою поточного контролю складає 100 балів.

Ознайомитися з ПОВНИМ текстом Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу у СумДПУ імені А.С. Макаренка» можна за посиланням:

Інформація про навчання на заочній формі в СумДПУ імені А.С. Макаренка

В СумДПУ імені А.С.Макаренка навчання за заочною формою здійснюється згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та проекту Положення про заочну форму навчання у вищих навчальних закладах України Міністерства освіти і науки України (2000 р.).

Заочна форма навчання в СумДПУ ім. А.С. Макаренка здійснюється за всіма акредитованими спеціальностями (освітньо-професійними програмами) і рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр) у відповідності до наданих ліцензій Міністерством освіти і науки України. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також за кошти юридичних та фізичних осіб на підставі укладених договорів.

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітнього рівня визначається навчальними планами і становить за ОР «бакалавр» (нормативний термін навчання, 240 кредитів) – 4 роки, ОР «бакалавр» (скорочений термін навчання, 120 кредитів) – 2 роки, ОР «бакалавр» (скорочений термін навчання, 180 кредитів) – 3 роки, ОР «магістр» – 1 рік 4 місяці.

Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період здійснюється виходячи із сумарної тривалості сесій на кожний навчальний рік, яка визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством: для першого та другого років навчання вони становлять 30 календарних днів, для третього та наступних курсів – 40 календарних днів.

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються навчальні аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні, семінарські) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні, курсові роботи, реферати, науково-дослідні проекти.

Навчання з дисциплін здійснюється на підставі робочої програми, розробленої випусковою кафедрою у відповідності до Рекомендацій СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Виробничі та педагогічні практики, передбачені навчальним планом, проводяться у міжсесійний період без відриву від виробництва. Від проходження виробничої практики звільняються студенти, які працюють за фахом.

Складання заліків та іспитів з навчальних дисциплін здійснюється протягом семестру, але не пізніше завершення екзаменаційної сесії. Студент, який не склав заліки і іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість. Ліквідація академічних боргів відбувається у призначений день згідно Графіку навчального процесу після закінчення сесії. Можлива зміна строків складання сесії по заяві студента з поважних причин за наданням відповідних документів (хвороба, вагітність, догляд за дитиною, перебування в ЗСУ тощо).

Відрахування студентів проводиться у відповідності з чинним законодавством. Підстави для відрахування – академічна заборгованість (3 і більше дисциплін), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни Університету, розрив зв’язку з навчальним закладом (відсутність на сесії без поважних причин). Студент зобов'язаний мати на руках один екземпляр Договору, згідно якого здійснює оплату. Після наказу про відрахування чинний Договір між Університетом і студентом втрачає юридичну силу.

Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічних боргів з укладанням нового Договору на умовах оплати року поновлення. Відраховані з І курсу не мають права на поновлення. Відраховані студенти можуть вступати до університету лише знову на І курс з 1 вересня наступного навчального року.

Можливе переведення із спеціальності на спеціальність в межах галузі знань; здійснюється лише після закінчення І курсу двічі на рік на 1 лютого і на 1 вересня.

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) відповідає вимогам державному стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану і пройшов державну атестацію рішенням державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОКР та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до СумДПУ.

Навчальні плани здобувачів вищої освіти
Реквізити для перерахування коштів за навчання
Image