Заочна форма навчання

Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання 2023-2024 навчального року

З 2015-2016 навчального року у СумДПУ імені А.С. Макаренка на заочній формі навчання запроваджується оцінювання знань за Європейською кредитно-трансферною системою.

Кожному студенту необхідно ознайомитися з порядком оцінювання в ЄКТС.

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу» розроблено на виконання наказу МОН № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) організації освітнього процесу – система трансферу й накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень студентів базується на кредитній побудові освітнього процесу, систематичному поточному контролі і накопиченні балів за різнопланову навчально-пізнавальну діяльність студентів у період навчання.

За додаткові види навчальної роботи, визначені кафедрою (результативну участь у олімпіадах різних рівнів, конкурсах наукових робіт, доповідях на наукових конференціях та наукові публікації тощо) можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали з навчальної дисципліни.

Розподіл балів (критерії оцінювання) за видами освітньої діяльності та контрольними заходами відображається у робочій навчальній програмі дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої диференційований залік, студент максимально може набрати 100 балів.

Під час поточного контролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої є іспит, студент максимально може набрати 75 балів та має право підвищити свій результат під час підсумкового контролю. Підсумковий контроль максимально оцінюється в 25 балів, що в сумі з оцінкою поточного контролю складає 100 балів.

Ознайомитися з ПОВНИМ текстом Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу у СумДПУ імені А.С. Макаренка» можна за посиланням:

Організація навчального процесу на заочній формі навчання здійснюється згідно з державними стандартами освіти і Положення про організацію освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням. Прийом на навчання здійснюється згідно з Правилами прийому університету. Навчальний процес за заочною формою навчання включає навчання під час сесій і в міжсесійний період відповідно до Графіка навчального процесу та робочих навчальних планів.

Заочна форма навчання в СумДПУ ім. А.С. Макаренка здійснюється за всіма акредитованими спеціальностями (освітньо-професійними програмами) і рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр) у відповідності до наданих ліцензій Міністерством освіти і науки України. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також за кошти юридичних та фізичних осіб на підставі укладених договорів.

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітнього рівня визначається навчальними планами і становить за ОР «бакалавр» (нормативний термін навчання, 240 кредитів) – 4 роки, ОР «бакалавр» (скорочений термін навчання, 120 кредитів) – 2 роки, ОР «бакалавр» (скорочений термін навчання, 180 кредитів) – 3 роки, ОР «магістр» – 1 рік 4 місяці.

Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період здійснюється виходячи із сумарної тривалості сесій на кожний навчальний рік, яка визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством: для першого та другого років навчання вони становлять 30 календарних днів, для третього та наступних курсів – 40 календарних днів.

Оформлення додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням для працюючих студентів.

Звертаємо Вашу увагу, що працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням ( ст. 202 КЗпП). Зокрема, надавати додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка). Право на такі відпустки передбачено Конвенцією Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки» від 24.06.1974 № 140, главою XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням» КЗпП, розділом ІІІ Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі - Закон про відпустки). Порядок надання навчальних відпусток визначено ст. ст. 211, 213, 215, 216 КЗпП та ст. ст. 13 – 151 Закону про відпустки.

Навчальні відпустки надають працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання. Підстава - статті 13-15 Закону про відпустки. Якщо працівник звернувся із заявою про надання оплачуваної навчальної відпустки і надав довідку-виклик, роботодавець зобов’язаний надати відпустку.

У довідці-виклику (форма № Н-5.01) зазначаються курс та форма навчання, спеціальність, строки проходження сесій та виконання навчального плану після проведення усіх форм семестрової атестації. Довідка-виклик оформлюється до початку сесій (мінімально за тиждень до заїзду у заклад) за запитом працюючого студента у методиста заочної форми навчання. Працівник підтверджує успішність свого навчання довідкою-викликом на сесію. Для отримання навчальної відпустки працівник має подати роботодавцю заяву про відпустку та довідку-виклик навчального закладу. Єдину форму довідки-виклику ( форма № Н-5.01) затверджено наказом МОН «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти». Роботодавець не має права вимагати від працівника довідку про відсутність академзаборгованості (лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 № 563/13/116-13). На час навчальних відпусток за працівниками за основним місцем роботи зберігають середню зарплату (ст. 217 КЗпП).

Тривалість навчальної відпустки для студентів ЗВО визначають за рівнем тривалості відпустки для ЗВО III-IV рівнів акредитації (пп. 12-1 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються навчальні аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні, семінарські) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні, курсові роботи, реферати, науково-дослідні проекти.

Навчання з дисциплін здійснюється на підставі робочої програми, розробленої випусковою кафедрою у відповідності до Рекомендацій СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Виробничі та педагогічні практики, передбачені навчальним планом, проводяться у міжсесійний період без відриву від виробництва. Від проходження виробничої практики звільняються студенти, які працюють за фахом.

Складання заліків та іспитів з навчальних дисциплін здійснюється протягом семестру, але не пізніше завершення екзаменаційної сесії. Студент, який не склав заліки і іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість. Ліквідація академічних боргів відбувається у призначений день згідно Графіку навчального процесу після закінчення сесії. Можлива зміна строків складання сесії по заяві студента з поважних причин за наданням відповідних документів (хвороба, вагітність, догляд за дитиною, перебування в ЗСУ тощо).

Відрахування студентів проводиться у відповідності з чинним законодавством. Підстави для відрахування – академічна заборгованість (3 і більше дисциплін), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни Університету, розрив зв’язку з навчальним закладом (відсутність на сесії без поважних причин). Студент зобов'язаний мати на руках один екземпляр Договору, згідно якого здійснює оплату. Після наказу про відрахування чинний Договір між Університетом і студентом втрачає юридичну силу.

Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічних боргів з укладанням нового Договору на умовах оплати року поновлення. Відраховані з І курсу не мають права на поновлення. Відраховані студенти можуть вступати до університету лише знову на І курс з 1 вересня наступного навчального року.

Можливе переведення із спеціальності на спеціальність в межах галузі знань; здійснюється лише після закінчення І курсу двічі на рік на 1 лютого і на 1 вересня.

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) відповідає вимогам державному стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану і пройшов державну атестацію рішенням державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОКР та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до СумДПУ.

2020-2021 навчальний рік ОР Бакалавр
2019-2020 навчальний рік ОР Бакалавр
Image

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад