Наукова діяльність СумДПУ імені А. С. Макаренка спрямована на здійснення фундаментальних і прикладних досліджень із пріоритетних напрямків науки й техніки, визначених Кабінетом Міністрів України, розробку теоретичних основ та науково-методичного забезпечення реформування освіти у світлі європейської інтеграції України, впровадження у практичну роботу університету та дитячих навчальних закладів психолого-педагогічних інновацій, наукову підготовку педагогічних кадрів для навчальних закладів різних рівнів, зміцнення творчого співробітництва із провідними вітчизняними та зарубіжними науковими та освітніми установами, широке залучення до наукової діяльності талановитої студентської молоді.

З 1992 року в університеті діє аспірантура.

З 2016 року Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка отримав ліценцію на підготовку докторів філософії з 8 спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (музичне мистецтво, російська мова, фізика), 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 025 Музичне мистецтво, 035 Філологія (українська література), 091 Біологія (фізіологія людини і тварин, патологічна фізіологія).

У 2014 році в СумДПУ відкрито докторантуру за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

З 2018 року відкрито докторантуру за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 014 Середня освіта; 015 Професійна освіта; 025 Музичне мистецтво; 091 Біологія.

У 2010 р. в СумДПУ імені А. С. Макаренка було відкрито спеціалізовану вчену раду К 55.053.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. За період її діяльності (2010-2012 рр.) було захищено 18 дисертаційних досліджень.

У 2014 р. роботу спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 було поновлено. За період її діяльності (2014-2016 рр.) було захищено 24 дисертаційні дослідження.

У 2016 р. у СумДПУ імені А. С. Макаренка було відкрито спеціалізовану вчену ради Д 55.053.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (13.00.01), «Теорія та методика музичного навчання» (13.00.02), «Теорія та методика професійної освіти» (13.00.04) терміном на 3 роки. За період її діяльності проведено захисти 1 докторської та 41 кандидатських дисертацій; нострифіковано 1 диплом кандидата наук.

Станом на 1 вересня 2019 року в університеті діє 3 спеціалізовані вчені ради:

 • Д 55.053.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика музичного навчання», «Теорія та методика професійної освіти»;
 • К 55.053.03 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
 • К 55.053.04 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво».

У 2018–2019 роках продовжилося виконання держбюджетної науково-дослідної теми на замовлення МОН України – проекту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. Тема: «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України». Науковий керівник – к.економ.н., доцент Омельяненко В. А. Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 07.06.2019 р. № 795 проект, за результатами експертизи анотованих звітів за етапом 2018 р., посів четверте місце в Україні серед 121 проекту, отримавши оцінку 91 бал.

У 2019 році розпочато виконання держбюджетної науково-дослідної теми на замовлення МОН України – проекту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. Тема: «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій». Керівник проекту – к.економ.н. Нагорний Є. І.

Щорічно колективами кафедр за рахунок другої половини дня викладачів в середньому реалізовуються завдання близько 30 тем, що мають номер державної реєстрації.

Патентно-ліцензійна діяльність

Політика адміністрації СумДПУ імені А. С. Макаренка в науково-дослідницькій галузі спрямовується на підтримку створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав на них, використання та захист цих прав, удосконалення системи патентно-інформаційного забезпечення.

У 2009 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патенти на корисну модель:

 1. № 41869 «Поролоновий тренажер «Гармошка» для розвитку сили та силової витривалості основних м’язових груп тулуба, верхніх кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого віку» (автор – Корж Ю.М.);
 2. № 41870 «Поролоновий тренажер «Клин» для розвитку сили привідних м’язів стегна та стопи» (автор – Корж Ю.М.);
 3. № 45635 «Гумово-поролоновий еспандер «Лук» для розвитку сили та силової витривалості м’язів тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.);
 4. №45636 «Тренажер «Силач» для розвитку сили і силової витривалості основних м’язових груп тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.).

У 2010 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

 1. №92412 «Спосіб оцінки функціонального стану клітин біологічних об’єктів In Vitro» (автор – Дмитрук С.М.).

У 2011 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

 1. №94829 «Спосіб видалення Оксигену з флуоридних розплавів» (автори – доц. Бугаєнко В.В., доц. Касьяненко Г.Я., Пшеничний Р.М.).

У 2012 р. науковцями університету отримано патенти:

Патенти ДП Українського інституту промислової власності:

1.№ 68855 «Пристрій для одержання тепла при піролізі органічних матеріалів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

2.№ 70767 «Виріб з двошаровим покриттям» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

3.№ 71628 «Спосіб нанесення покриття термічним напиленням» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

4.№ 72904 «Металевий порошок для термічного нанесення покриття на основі перехідних металів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

5.№ 67547 «Спосіб одержання складних мінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

6.№ 71268 «Спосіб одержання біомінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

7.№ 71679 «Спосіб одержання сульфату заліза для кормової промисловості» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

8.№ 67129 «Казково-ігрова дитяча гантель» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.);

9.№ 67393 «Казково-ігрові рукавички для розвитку рухових якостей у дітей» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.).

Патенти Укрмедпатентінформ, зареєстровано як нововведення в системі охорони здоров’я:

1.авторська методика «Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку» (методичні рекомендації Укрмедпатентінформ № 09.11/62.11) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.;

2.авторська методика «Оцінка склепіння стопи учнів загальноосвітніх закладів у скринінгових дослідженнях» (інформаційний лист Укрмедпатентінформ № 126-2012) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.

В Державній службі інтелектуальної власності України зареєстровано авторські права на науковий твір:

1.№ 45430 «Спосіб визначення ефективності реабілітаційно-оздоровчих програм» (автор – Арєшина Ю.Б.);

2.№ 45431 «Комплекс шкал для оцінки клінічних показників у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

3.№ 45429 «Комплекс шкал для оцінки стану різних рефлекторних зон у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

4.№ 42299 «Спосіб визначення інтенсивності відчуття дискомфорту під час впливу на рефлекторні зони у дітей 3-7 років» (автор – Арєшина Ю.Б.).

У 2013 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності подано заявки та отримано патенти на корисні моделі:

1.№ 86389 «Спосіб динамометричних досліджень сили різних груп м’язів» – співавтор доц. Звіряка О.М.).

2.№ 86390 «Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс» – співавтор доц. Звіряка О.М.

У 2014 р. науковцями університету отримано охоронні документи:

 1. Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам № 06/029 від 24.06.2014 р. «Модель «Плівкові об’єкти для демонстрації і вивчення явища гігантського магнітоопору»» (проф. В.Б. Лобода).
 2. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

2.1. № 55930 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 11-й «Болонський процес: виміри змін» та 12-й «Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (проф. А.А. Сбруєва);

2.2. № 55931 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 16-й «До питання глобального поширення волонтерських рухів та управління міжнародними волонтерськими програмами» та 17-й «Механізми ре соціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (доц. І.А. Чистякова).

Стали співавторами патентів на корисні моделі:

 1. № 89998 від 12.05.2014 р. «Інструмент або виріб з багатошаровим покриттям» (викл. А.П. Шипиленко);
 2. № 93349 від 25.09.2014 р. «Спосіб підготовки вагітних із ожирінням до пологів» (викл. Т.М. Коваленко);
 3. № 93350 від 25.09.2014 р.«Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Т.М. Коваленко);

У 2015 р. науковці університету стали співавторами патентів:

- винахід № 107905 від 25.02.2015 р. «Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Т.М. Коваленко);

- корисна модель № 101728 від 25.09.2015 р. «Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів» (викл. Т.М. Коваленко).

У 2016 р. науковцями університету отримано охоронні документи, зокрема науковці університету стали співавторами (у співавторстві з фахівцями Інституту травмотології та ортопедії НАМН України) патентів на корисні моделі (зареєстрованих на інші вітчизняні ВНЗ та наукові установи) та власниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)»  та Державної служби інтелектуальної власності отримано:

рішення про видачу деклараційних патентів на корисні моделі

 • № 28369/ЗУ/16 від 01.12.2016 р. (стосується заявки № u 20160862) «Спосіб оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор – доц. Звіряка О. М.);
 • № 28363/ЗУ/16 від 01.12.2016 р. (стосується заявки № u 20160863) «Пристрій для оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор – доц. Звіряка О. М.);

повідомлення щодо встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель)

 • «Екрануючий композиційний матеріал» (заявка № u 201612622 від 12.12.2016 р.; заявник – СумДПУ імені А. С. Макаренка);

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 • № 65054 від 25.04.2016 р. Літературний письмовий твір наукового характеру «Спосіб диференційованої м’язово-емоційної корекції (ДМЕК) («Спосіб ДМЕК»)» (доц. Котелевський В. І.);
 • № 65055 від 25.04.2016 р. Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма MPF (ментальність, психоемоційність, функціональність) – програми діагностики психосоматичного стану студентської молоді в системі превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології» (доц. Котелевський В. І.);
 • № 68311 від 25.10.2016 р. «Історія України. 7 клас» підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (доц. Косенко Ю. М.);
 • № 69417 26.12.2016 р. «Монографія «Философская интерпретация NBICS цивилизации» (проф. Цикін В. О.).

У 2017 р. СумДПУ та науковці університету стали власниками наступних патентів та авторських свідоцтв:

Патенти на корисні моделі, отримані СумДПУ імені А.С. Макаренка в звітному періоді від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ):

 1. № 117051 від 12.06.2017 р. «Пристрій для нанесення нанопокриттів електричним вибухом провідників» (автори: Стадник О.Д., Мороз І.О.,Петренко С.В.; власник: СумДПУ);
 2. № 116569 від 25.05.2017 р. «Екрануючий композиційний матеріал» (автори: Стадник О.Д., Білик В.М., Мороз І.О; власник: СумДПУ);
 3. № 117798 від 10.07.2017 р. «Демонстраційний магніторезестивний датчик» (автор: Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 4. № 116237 від 10.05.2017 р. «Спосіб отримання багатокомпонентного нанокомпозиційного матеріалу» (автор:Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 5. № 118636 від 28.08.2017 р. «Спосіб створення платформи електронного інформаційного кластера інфраструктури нанотехнологій» (автор: Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 6. № 113137 від 10.01.2017 р. «Спосіб оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор: Звіряка О.М.);
 7. № 113138 від 10.01.2017 р. «Пристрій для оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор: Звіряка О.М.);

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (авторські свідоцтва), отримані від ДСІВ та Мінекономрозвитку України:

 1. № 70657 від 24.02.2017 р. Навчальний посібник «Develop Your Taste For Listening (Juniors). Полюби аудіювання (для студентів третього курсу)» (автор: Денісова Дар’я Данилівна);
 2. № 72113 від. 18.05.2017 р. Навчальнй посібник для студентів «Вступний курс математики» (автор: Погребний Валерій Данилович);
 3. № 72172 від 18.05.2017 р. Монографія «Філософські засади транс гуманізму» (автор: Дєнєжніков Сергій Сергійович);
 4. № 73387 від 17.08.2017 р. «Історія України. 8 клас» : підручник для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Косенко Юрій Миколайович);
 5. № 72607 від 30.06.2017 р. Монографія «Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади» (автор: Дерека Тетяна Григорівна);
 6. № 71166 від 27.03.2017 р. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія і методика викладання аеробіки» (автор: Бермудес Діана Валеріївна);
 7. № 73993 від 29.09.2017 р. Методика дослідження показників формування профессійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту (автор: Іваній Ігор Володимирович).

Заявки на авторські свідоцтва, подані в Мінекономрозвитку України:

 1. Стаття у фаховому науковому журналі: Осьмук Н. Г. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній педагогічній думці кінця XIX – початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 10. – С. 209–219.
 2. Розділ монографії: Бойченко М. А. Professional development of GT teachers in the USA, Canada and the UK // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 412 с.
 3. Розділ монографії: Бикова М. М. Професійне самовизначення як складова процесу самореалізації особистості // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : монографія / за ред. проф. М. О. Лазарєва. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 296 с.
 4. Розділ монографії: Сбруєва А. А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 412 с.
 5. Монографія: Чистякова І. А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії : монографія / І. А. Чистякова. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 184 с.
 6. Монографія: Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : монографія. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 200 с.
 7. Монографія: Кривонос О. Б. Професійно-творчі вміння педагога і шляхи їх формування» : монографія. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – 148 с.
 8. Навчально-методичний посібник «Комп’ютерна математика СКМ MAPLE» (автори: Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г., Шамоня В.Г.).
 9. Навчальний посібник «Комп`ютерно-орієнтовані системи навчання математики» (автори: Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г.);
 10. Монографія «Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти» (автор: Семеніхіна О.В.).
 11. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп`ютерної візуалізації математичних знань» (автор: Семеніхіна О.В.).
 12. Спосіб визначення критеріїв ефективності превентивної фізичної реабілітації вертебральних патологій (автор: Котелевський В. І.).
 13. Інтегративна технологія застосування масажних маніпуляцій (автор: Котелевський В. І.).

У 2018 р. науковці університету стали співавторами патенту на корисну модель, отриманого від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)»:

 1. № 129196 від 25.10.2018 року «Спосіб отримання місцевого гемостатичного матеріалу для зупинки кровотечі з паренхіматозних органів» (співавтор: к.хім.н., доц. Скляр А.М., спільно з фахівцями Інституту прикладної фізики НАН України та СумДУ).

Науковці університету подали заявки та стали власниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих від Мінекономрозвитку України:

 1. №76462 від 01.02.2018 Наукова стаття «Professional development of JT teachers in the USA, Canada and the UK»(к.пед.н., доц. Бойченко М. А.);
 2. №76742 від 8.02.2018 Монографія «Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії» (к.пед.н., доц. Чистякова І. А.);
 3. №76958 від 20.02.2018 Монографія «Філософські засади транс гуманізму» (к.філос.н., доц. Дєнєжніков С. С.);
 4. №69417 від 26.12.2016 Розділ монографії «Тенденції розвитку політики Европейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти» (д.пед.н, проф. Сбруєва А. А.);
 5. № 79199 від 21.05.2018 Наукова стаття «Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в науковій українській думці першої третини ХХ століття» (к.пед.н., доц. Осьмук Н. Г.);
 6. №76365 від 20.01.2018 Монографія «Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії» (к.пед.н., доц. Чернякова Ж. Ю.);
 7. №81231 від 09.2018 Наукова стаття «Концептуалізація стратегічної інноваційної безпеки країни» (кеконом.н., доц. Омельяненко В. А.);
 8. №81232 від 05.09.2018 Наукова стаття «Науково-методичний підхід до аналітичного забезпечення проектів розвитку технологічних систем» (к.економ.н., доц. Омельяненко В. А.);
 9. №80030 від 06.07.2018 Наукова стаття «Analysis of conceptual aspects of institutional and technological design» (к.економ.н., доц. Омельяненко В. А.);
 10. №76408 від  01.2018 Навчальний посібник «Компьютерно-орієнтовані системи навчання математики» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 11. №76410 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерна математика СКМ MAPLE» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В., к.ф.-м.н., доц. Шамоня В. Г.);
 12. №76404 від 30.01.2018 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації математичних знань» (д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 13. №76403 від 01.2018 Монографія «Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти» (д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 14. №76406 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерно-орієнтовані системи навчання математики» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 15. №76409 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерна математика СКМ MAPLE» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В., к.ф.-м.н., доц. Шамоня В. Г.);
 16. №76406 від 30.01.2018 «Історія України» підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70) (Косенко Ю. М.);
 17. №79266 від 22.05.2018 Навчальний посібник «Легкоатлетичні вправи» (д.пед.н., доц. Дерека Т. Г. у співавторстві);
 18. №79213 від 21.05.2018 Навчально-методичний посібник «Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі» (д.пед.н., доц. Дерека Т. Г. у співавторстві).

Для потреб науковців університету щорічно оновлюється перелік зарубіжних баз даних щодо об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.