Previous Next

«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі»

29 листопада 2019 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка на базі кафедри практики англійської мови та кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології та за участі кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету і кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» була проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі».

Мета конференції – висвітлити актуальні проблеми іноземної філології, окреслити тенденції розвитку іноземної мови у ХХІ столітті, визначити стратегічні напрямки розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі, охарактеризувати нововвведення у методиці викладання іноземних мов.

Робота конференції була спрямована на інтеграцію академічної та галузевої науки, забезпечення координації та взаємоузгодженості наукових пошуків, формування пріоритетних напрямків наукових досліджень.

На конференції працювало 4 секції:

  1. актуальні проблеми іноземної філології;
  2. тенденції розвитку мови та літератури у новітньому часопросторі;
  3. стратегічні напрямки розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі;
  4. традиційне та нове у методиці викладання іноземних мов.

На дискусійній платформі конференції було обговорено освітні програми Середня освіта (Англійська та німецька мови; Англійська та французька), зокрема вимоги до фахівців за ОП у потенційних місцях працевлаштування випускників; мовно-літературна, методична підготовка здобувача вищої освіти; загальна, інтеральна, фахова компетентності, програмні результати навчання випускників; академічна доброчесність учасників освітнього процесу.


Надрукувати   E-mail