Академічна мобільність

Освітній процес

АКАДЕМІЧНА ОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

akad m1 c4085Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції Університету в український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Вона передбачає можливість для учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність закладах вищої освіти/наукових установах-партнерах на території України чи за її межами без відрахування чи звільнення з основного місця навчання або роботи.

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами (ст.1 Закону України «Про вищу освіту»). Право студентів та науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка на академічну мобільність регулюється Законом України «Про вищу освіту», Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 (у редакції від 21.05.2022) та від 13 травня 2022 року № 599 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності», а також Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (Нова редакція), ухваленого рішенням вченої ради Університету 29.04.2024 року, затвердженого наказом ректора № 211 від 29.04.2024 року.

Цілями академічної мобільності є:

 • інтеграція Університету в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір;
 • обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
 • цифровізація навчання та управління;
 • підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти та конкурентоздатності випускників Університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників академічної мобільності, збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти і науки: участь у спільних проєктах; обмін досвідом та опанування новітніми технологіями і методиками; наукове дослідження та наукове стажування;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами;
 • розширення співпраці з закладами /науковими установами-партнерами у освітній, науковій та інших сферах діяльності.

Завданнями академічної мобільності є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності учасників академічної мобільності;
 • отримання міжнародного досвіду провадження навчальної, викладацької, наукової, науково-технічної, навчальної діяльності та доступу до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
 • реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх проектів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн;
 • популяризація української мови, культури;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних відносин та зав’язків з іншими країнами;
 • можливість продовження навчання, викладання, стажування, виконання наукових досліджень, підвищення кваліфікації за умови виникнення виробничої потреби на основі укладених договорів між закладами вищої освіти/науковими установами, а у випадку настання форс-мажорних обставин/обставин непереборної сили академічна мобільність може бути реалізована та оформлена відповідним договором.

Форми академічної мобільності

 • akad m2 18171для учасників академічної мобільності, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра:
 • навчання за освітніми (освітньо-професійними) програмами кредитної або ступеневої академічної мобільності;
 • мовне стажування (удосконалення рівня практичного володіння іноземною мовою в певній професійній діяльності або галузі знань);
 • навчально-наукове стажування (діяльність, спрямована на набуття практичного досвіду на основі досліджень та формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності в межах певної спеціальності/галузі знань);
 • наукове стажування;
 • практика (отримання досвіду професійної діяльності в галузі майбутньої, наявної, суміжної спеціальності під керівництвом працівників закладу освіти/наукової установи-партнера з метою формування фахових компетентностей та навичок у реальних, у тому числі виробничих, умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності, оволодіння методами, формами організації та засобами праці в певній професійній діяльності або галузі знань;
 • інші форми: участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань тощо, що не суперечать законодавству та відповідають вимогам цього Положення;
 • для учасників, що здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії, науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є:
 • участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії;
 • участь у спільних освітніх та/або наукових проектах: діяльність у складі тимчасової проектної групи, утвореної на певний строк для реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового проекту за рахунок гранту, наданого закладам-партнерам;
 • викладацька діяльність;
 • наукове дослідження;
 • наукове стажування;
 • мовне стажування щодо удосконалення рівня практичного володіння іноземною мовою в певній професійній діяльності або галузі знань;
 • підвищення кваліфікації;
 • інші форми: участь у семінарах, конференціях, літніх школах, тощо (в рамках проєктної діяльності).
Результати академічної мобільності

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад