МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка у 2017 р.

alt

Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.


Науковий журнал "Фізико-математична освіта" виходить із періодичністю 3-4 рази на рік і публікує статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні і практичні проблеми за наступними напрямками: .

  1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
  2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
  3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
  4. Інформаційні технології в освіті
  5. Теорія і методика професійної освіти
  6. Середня освіта
  7. Освітні, педагогічні науки

Мова публікації - українська, російська або англійська.
У статтях подається матеріал, який не публікувався раніше, і не перебуває на розгляді в інших журналах.

Журнал є науковим виданням у галузі педагогічних наук, яке представлене у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема, у Google Академії та Index COPERNICUS.
Вимоги до оформлення і шаблон можна знайти за посиланням (fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-10).

веб-сайт:https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua
e-mail: [email protected]

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Ukrainian
Russian
English

img

У збірнику наукових статей представлено сучасні дослідження методологічних і теоретичних проблем підготовки і самореалізації майбутнього педагога, професійно-творчого формування: студентів в умовах гуманістичної освіти, використання інноваційних освітніх технологій.

Перейти на сторінку видання

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

img

Збірник «Актуальні питання природничо-математичної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН України № 1604 від 22.12.16 року. Збірник виходить двічі на рік з 2013 року та публікує актуальні дослідження з методики навчання математики, фізики, інформатики, економіки, хімії, біології за наступними напрямками: 
1. Актуальні питання підвищення якості навчання дисциплін природничо-математичного циклу  в школі та вищих навчальних закладах  різних рівнів акредитації.
2. Спрямованість навчання  дисциплін природничо-математичного циклу  на розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей учнів та студентів.
3. Проблема удосконалення підготовки вчителів предметів природничо-математичного циклу.
4. Оптимізація навчання  дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій. 
Веб-сайт:http://laboratoriyasspu.hol.es/  
https://appmo.sspu.sumy.ua/
https://laboratoriya.sspu.sumy.ua/
e-mail:  [email protected]
Інформаційний лист

 

imgУ збірнику розглядаються актуальні проблеми розвитку освіти і науки з позиції сучасної філософії освіти. Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами науки.

Завантажити інформаційний лист

img

Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Серія географічні науки. У збірнику діють наступні тематичні розділи: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів.

Перейти на сторінку видання

img

Збірник присвячений актуальним проблемам філології. Тематика статей охоплює питання синхронічного і діахронічного аналізу мовних одиниць різних рівнів. У полі зору науковців – проблеми етимології, історії, лексикології, структури різних мов тощо, питання історії української та світової літератури. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, учителів гімназій, ліцеїв, середніх шкіл.

img

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка видає щорічно збірник наукових праць «Природничі науки». У збірнику пропонуються наступні тематичні розділи: «Вивчення та охорона біорізноманітності», «Експериментальна біологія», «Теоретична біологія», «Палеонтологія», «Географія», «Хімія довкілля», «Біоорганічна хімія та хімія ВМС», «Хімія йонних розплавів», «Історія науки», «Методика викладання та навчання природничих дисциплін». Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів.Ел. пошта: [email protected]

Завантажити інформаційний лист

img

У збірнику наукових праць відображено результати актуальних досліджень теоретико-методологічних основ розвитку мистецької педагогіки, історичної ретроспективи мистецької освіти, міжнародного виміру хореографічної освіти, інноваційних технологій і практики викладання мистецьких дисциплін та музично-педагогічної освіти.

Актуальні питання мистецької освіти та виховання