Рада роботодавців

Органи управління та самоврядування

Image

Про Раду роботодавців та експертні ради стейкхолдерів

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами створено Раду роботодавців, яка покликана об'єднати інтелектуальний потенціал, матеріальні, фінансові та інші ресурси для підготовки конкурентоспроможних фахівців для закладів освіти, культури, спорту, медицини, соціального захисту, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності на галузевої направленості.

Метою діяльності Ради роботодавців та експертних рад стейкхолдерів є:

 • забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Університету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів забезпечення;
 • вироблення стратегії та напрямів упровадження освітньої та науково-дослідної діяльності Університету;
 • участі Університету у міжнародних і національних рейтингах;
 • створення бази даних роботодавців;
 • формування та збереження ефективних зв’язків університету з роботодавцями для покращення якості освітніх послуг;
 • пошук шляхів оптимальної співпраці між університетом та роботодавцями з питань проведення профорієнтаційної роботи, підготовки фахівців за всіма спеціальностями, працевлаштування, підвищення кваліфікації та стажування.

Основними завданнями та функціями Ради роботодавців та експертних рад стейкхолдерів є:

 • підвищення іміджу Університету на ринку праці України;
 • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців;
 • оцінювання якості підготовки фахівців;
 • забезпечення участі у розробці змісту, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;
 • участь у моніторингу та аналізу освітніх програм;
 • залучення до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик здобувачів вищої освіти;
 • залучення здобувачів вищої освіти до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій − партнерів Університету;
 • розвиток інфраструктури партнерства;
 • залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального процесу через читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництво виробничими практиками, курсовими і дипломними роботами;
 • розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Університету з підприємствами-роботодавцями;
 • проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів, тренінгів для здобувачів вищої освіти і молодих вчених тощо;
 • спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації;
 • створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку здобувачів вищої освіти;
 • проведення анкетування з метою аналізу якості підготовки фахівців, стимулювання професійного та кар’єрного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, покращення результатів діяльності Університету, узгодження результатів діяльності Університету з вимогами роботодавців;
 • визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку університету із врахуванням тенденцій ринку праці щодо відкриття нових спеціальностей;
 • участь в роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;
 • визначення необхідності в придбанні обладнання, інструментів та витратних матеріалів для навчальних цілей університету, з метою формування матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій для навчання студентів новим освітнім технологіям;
 • сприяння фінансової стабільності Університету;
 • сприяння працевлаштуванню випускників Університету через попереднє закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем;
 • систематичний моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців серед випускників та роботодавців;
 • організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників, співробітників Університету;
 • спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації.

 План роботи Ради роботодавців:

Угоди та договори про співпрацю

Україна

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню